THE METHOD EXAMINING COMPONENTS OF STUDENTS’ READINESS FOR SELF-EDUCATION
PDF 130-139 (Українська)

Keywords

student youth
readiness for self-education
components of readiness for self-education
research methodology
diagnostics of the structure of readiness for self-education

How to Cite

Martyniuk, I. (2020). THE METHOD EXAMINING COMPONENTS OF STUDENTS’ READINESS FOR SELF-EDUCATION. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 6(10), 130–139. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.10.13

Abstract

The article focuses on the importance of developing diagnostic tools for studying the structure of readiness of student youth for self-educational activities. The method of research of components of readiness for self-education activity of students is offered. The theoretical basis of the methodology is covered. The structure of readiness for self-educational activity is considered as a combination of personal, cognitive and activity components. Diagnosis of the personality component is carried out through questions aimed at identifying a positive attitude to the profession, understanding its requirements and their abilities (reflection), awareness of the importance of improvement, cognitive interest, sense of duty and responsibility, the ability to set goals and apply efforts to achieve it, to plan their activities. Diagnosis of the cognitive component is carried out through questions aimed at identifying the success of educational activities, awareness of educational activities as a direction of self-realization, the ability to work with sources of information, the ability to apply in practice the acquired special knowledge. Diagnosis of the activity component is carried out through questions aimed at identifying human understanding of the importance of self-education, the ability to penetrate into the essence of the problem (professional task), analyze possible solutions, set tasks and solve them, choose sources of knowledge, reflection of important skills of independent cognitive activity, desire and ability to plan their self-educational activities. The content of the method is given and the essence of the analysis of the results of the method is described. The reability and validity of the methodology are substantiated. It is noted that the proposed method of diagnosing the components of readiness of students for self-educational activities has good indicators of reliability and validity and can be used in the psychological practice of the educational process of universities.

 

https://doi.org/10.31108/1.2020.6.10.13
PDF 130-139 (Українська)

References

Burluka, O. V. (2005). Samoosvita osobystosti yak sociokulʼturne yavyshhe [Self-education of the individual as a sociocultural phenomenon]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Harkiv: Harkivsʼka derzhavna akademiya kulʼtury [in Ukrainian].

Graboveczʼ, I. V. (2004). Samoosvita yak integruyucha determinanta samorealizaciyi molodyh faxivciv u profesijnij diyal`nosti [Self-education as an integrating determinant of self-realization of young professionals in professional activities]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Kyiv: Kyyivsʼkyj nacionalʼnyj universytet imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Dobrovolʼsʼka, A. M. (2016). Formuvannya v majbutnix likariv i provizoriv gotovnosti do samoosvity v mezhah rozroblenoyi modeli [Formation of future doctors and pharmacists readiness for self-education within the developed model]. Nauka i osvita ‒ Science and education, 10, 138 [in Ukrainian].

Yemelʼyanova, D. & Avramovych L. (2016). Formuvannya samoosvitn`oyi inshomovnoyi kompetentnosti majbutnih uchyteliv fizyky` [Formation of self-educational foreign language competence of future physics teachers] // Nauka i osvita ‒ Science and education, 10, 162 [in Russian].

Kuzikova, S. B. (2015). Fenomenologiya samorozvytku v psyhosocialʼnij genezi osobystosti: subʼyektnyj pidhid [Phenomenology of self-development in the psychosocial genesis of personality: a subjective approach] / Osobystistʼ u rozvytku: psyhologichna teoriya i praktyka [Personality in development: psychological theory in practice]: monografiya / Za red. S. D. Maksymenka, V. L. Zlyvkova, S. B. Kuzikovoyi. Kyyiv – Sumy: Vyd-vo SumDPU. 295–318 [in Ukrainian].

Malyxin, O. V. (2000). Formuvannya u majbutnih uchyteliv potreby u profesijnij samoosviti [Formation of future teachersʼ need for professional self-education]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Harkiv: Harkivsky`j derzhavnyj pedagogichnyj universytet im. G. S. Skovorody [in Ukrainian].

Martynyuk, I. A. (2015). Sutnistʼ ponyattya "samoosvitnya diyalʼnistʼ osobystosti" [The essence of the concept of "self-educational activity of the individual"] // Teoretychni ta prykladni problemy psyhologiyi : zb. nauk. praczʼ ‒ Theoretical and applied problems of psychology. 2, №3(38), 204–217 [in Ukrainian].

Martynyuk, I. A. (2016). Sutnistʼ gotovnosti osobystosti do samoosvitnʼoyi diyalʼnosti [The essence of a personʼs readiness for self-educational activities] // Problemy suchasnoyi psyhologiyi ‒ Problems of modern psychology, 34, 327–353 [in Ukrainian].

Martynyuk, I. A. (2017). Metody diagnostyky gotovnosti osobystosti do samoosvitnʼoyi diyalʼnosti [Methods of diagnosing the readiness of the individual for self-educational activities] // "Visnyk Kyyivsʼkogo nacionalʼnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya Psyhologiya" ‒ Bulletin of the Taras Shevchenko National Universuty of Kyiv, Psychology series, 1(6)/2(7), 96–99 [in Ukrainian].

Martynyuk, I. A. (2020). Metodyka doslidgennia gotovnosti students`koji molodi do samoosvitn`oyi diyal`nosti [Methodology of research of students readiness for self-educational activities] // Psyhologichnyi chasopys – Psychological journal, 9(41). [in Ukrainian].

Radchuk, G. K.(2015). Psyhologiya aksiogenezu osobystosti v konteksti vyshhoyi profesijnoyi osvity [Psychology of personality axiogenesis in the context of higher professional education] / Osobystistʼ u rozvytku: psyhologichna teoriya i praktyka [Personality in development: psychological theory in practice]: monografiya / Za red. S. D. Maksymenka, V. L. Zlyvkova, S. B. Kuzikovoyi. Kyyiv – Sumy: Vyd-vo SumDPU, 319–339 [in Ukrainian].

Suxenko, Ya. (2018). Semantychnyj dyferencial dlya ocinky osvitn`oyi trayektoriyi osobystosti [Semantic differential for assessing the educational trajectory of the individual] // Psyholingvistyka ‒ Psycholinguistics, 24, 1, 320–343 [in Ukrainian].

Tereshhenko, N. M. (2000). Formuvannya u pidlitkiv gotovnosti do samoosvity v umovax modul`nogo navchannya [Formation of adolescentsʼ readiness for self-education in the conditions of modular learning]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Kyiv: Instytut pedagogiky APN Ukrayiny [in Ukrainian].

Frycyuk, V. A. (2016). Diagnostyka gotovnosti majbutnix pedagogiv do samorozvytku [Diagnosis of readiness of future teachers for self-development] // Nauka i osvita ‒ Science and education, 10, 189 [in Ukrainian].

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/