THEORETICAL BACKGROUND FOR THE MODEL OF SPECIALISTS’ PROFESSIONAL SELF-REALIZATION AT THE STATE EMPLOYMENT SERVICE OF UKRAINE
Marianna Tkalych
Ukrainian State Employment Service Training Institute
https://orcid.org/0000-0003-4101-9659
Yana Dubyaga
Ukrainian State Employment Service Training Institute
https://orcid.org/0000-0001-8046-3811
PDF 184-197 (Українська)

Keywords

professional development
professional self-realization
career advisers
State Employment Service

How to Cite

Tkalych, M., & Dubyaga, Y. (2019). THEORETICAL BACKGROUND FOR THE MODEL OF SPECIALISTS’ PROFESSIONAL SELF-REALIZATION AT THE STATE EMPLOYMENT SERVICE OF UKRAINE. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 5(6), 184-197. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.6.14

Abstract

 Problems, related to the psychological aspects and peculiarities of specialists’ professional self-realization at the State Employment Service of Ukraine (SESU), are practically absent in national and foreign literature and have not been yet the subject of special scientific research. Taking into account the changes in the status and content of the professional work of the new SESU specialists – career advisers and underdevelopment of this problem, a model of such specialists’ self-realization should be substantiated theoretically for organization, in the future, of the corresponding empirical research. In accordance with the stated purpose, the article defines the peculiarities of the professional work of the SESU specialists (career advisers), specifies the general model of an individual’s professional self-realization and develops the model of SESU specialists’ professional self-realization. The model consists of three main components: resources, processes and results. The main resources are the SESU specialists’ personal and professional resources as well as the organizational resources of the State Employment Service of Ukraine and possible social resources. The processes of SESU specialists’ professional self-realization include, according to our model, the following stages: vocational determination, professional formation and achievement (in some cases) of professional "acme". The self-realization results can be described as  high personal and professional maturity of the SESU specialists, organizational achievements of the SESU departments– increased work efficiency, high professionalism of the Service personnel, socially useful outcomes. There are the following most significant features of the career advisers’ professional work: 1) task fulfilment in accordance with the Ukrainian legislation and job descriptions; 2) fulfilled professional duties in order to ensure SESU effectiveness; 3) client orientation; 4) quick return of the unemployed to work; 5) the desire to establish partnerships with each client, so clients have a positive experience of cooperation with the SESU; 6) intense professional communications; 7) innovations and dynamism; 8) responsibility toward clients, colleagues, direct managers and society. The prospect of further research is empirical testing of the developed model, clarification of the important determinants of specialists’ self-realization to create possible programs of the SESU personnel’s psychological support.

 

PDF 184-197 (Українська)

References

Andrieiev, O. (2017, February 15). Etapy osobystisnoho zrostannia [Stages of personal growth]. Psykholohiia i suspilstvo, 2, 127-134.

Antonova, N. O., Rybachuk, L. I. (2010, July 20). Psykholohichna zrilist yak osnova hotovnosti do profesiinoi diialnosti psykholoha [Psychological growth as a basis for readiness for the psychologist professional activity]. Problemy suchasnoi psykholohii : zb. nauk. prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 7, 29–43.

Artemova, O. I. (2014, March). Profesiina samorealizatsiia osobystosti v suchasnykh umovakh [Professional self-realization of the individual in modern conditions]. Ukrainskyi naukovyi zhurnal «Osvita rehionu: politolohiia, psykholohiia, komunikatsii», 1-2. Retrieved from http://social-science.com.ua/article/186.

Bahrim, O. (2015, January 20). Profesiinyi potentsial kerivnykh kadriv derzhavnoi sluzhby: evoliutsiia naukovykh pohliadiv [Professional potential of leading civil service personnel: evolution of scientific views]. Derzhavna sluzhba. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 1(24), 246-255.

Dzhyncharadze, N. H., Turban, V. V., Savchenko, N. V., Ortikova, N. V., Litvinchuk, L. Y., Balashova, N. V. (2018). Vprovadzhennia mekhanizmu poetapnoho profesiinoho vidboru na vakantni posady spetsialistiv ta kerivnykiv tsentriv zainiatosti [Introduction of the mechanism of phased professional selection for vacant positions of specialists and managers of employment centers]. Аnalit. Zapyska, R. V. Voitovych (Ed.). (2018). Kyiv: IPK DSZU.

Hoshovska, V. A., Pashko, L. A., Danylenko, L. I. (2014). Rozvytok potentsialu politychnoho lidera [Development of the political leader’s potential]. Kafedra parlamentaryzmu ta politychnoho menedzhmentu NADU pry Prezydentovi Ukrainy. Retrieved from http://www.parle.org.ua/wpcontent/uploads/2014.

Kyrychuk, O. V. Tarasiuk, S. O (2012). Psykholohichni osoblyvosti Ya-kontseptsii bezrobitnoho [Psychological features of the Self-concept of the unemployed]. Kyiv: IPK DSZU.

Kovbasko, O. M. (2017, January). Realizatsiia kliientooriientovanoho pidkhodu pry obsluhovuvanni robotodavtsiv tsentramy zainiatosti [Implementation of client-oriented approach to servicing employers by employment centers]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia,1(50), 66-72.

Kokun, O. M. (2012). Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia [Psychology of the professional formation of a modern specialist]. (Monohrafiia). DP «Inform.-analit. Ahenstvo».

Korostyleva, L. A. (2001). Psikhologiya samorealizatsii lichnosti. Osnovnyye sfery zhiznedeyatelnosti [Psychology of personality self-realization. The main spheres of life]. (Doktoral dissertation). St. Petersburg State University. St. Petersburg.

Lukasevych, O. A. (2009). Osoblyvosti dosiahnennia osobystisnoi zrilosti studentamy vyshchoho navchalnoho zakladu [Peculiarities of achievement of personal maturity by students of higher educational institution]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Psykholohichni nauky : zb. nauk. prats. 50 Seriia 12, 67–71.

Maksymenko, S. D. (2014). Zhyttievyi shliakh osobystosti yak bazova katehoriia henetychnoi psykholohii [Life way of the individual as a basic category of genetic psychology]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. 2.12., 5-13.

Maksymenko, Yu. (2017). Osobystisna zrilist u formovyiavakh tsinnisnoho zoriientuvannia [Personality maturity in the formation of value orientation]. Psykholohiia i suspilstvo. 1(67), 133-138.

Ohiienko, O. I. (2013). Osvita vprodovzh zhyttia yak vyznachalna umova profesiinoi samorealizatsii osobystosti [Education throughout life as an important condition for professional self-realization of personality]. Pedahohika i psykholohiia. 39, 108-111.

Ortikova, N. V., Savchenko, N. V., Turban, V. V. (2017). Keis-metod u profesiinomu vidbori ta navchanni personalu sluzhby zainiatosti [Case-method in professional selection and training of employment services]. Kyiv: IPK DSZU.

Polishchuk, I. V. (2014). Rol profesiinoho potentsialu derzhavnykh sluzhbovtsiv u vitchyznianii systemi profesionalizatsii kerivnykh kadriv [The role of professional potential of civil servants in the national system of professionalism of the top management]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 4(47), 1-8.

Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu zainiatosti Ukrainy [Regulation on the State Employment Service of Ukraine] (zatverdzheno Ukazom Prezydenta Ukrainy. vid 16.01.2013r. № 19/2013]. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19/2013.

Potapchuk, Ye. M., Potapchuk, N. D. (2015). Vprovadzhennia vlasnykh obiektiv yak umova uspishnoi profesiinoi samorealizatsii fakhivtsia [Implementation of their own facilities as a condition for a successful professional self-actualization of a specialist]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu, 1, 153-156.

Semenukhin, P. Yu. (2008). Psikhologicheskiye determinanty professionalnoy samorealizatsii lichnosti lidera [Psychological determinants of leader’s professional self-realization]. (Candidate’s thesis). Novosibirsk State University. St. Novosibirsk.

Serohin, S. M., Lypovska, N. A., Antonova, O. V.; Serohin, S. M. (Ed). (2008). Kadrovi tekhnolohii yak zasib profesionalizatsii derzhavnoi sluzhby [Personnel technologies as a means of professionalization of civil service]. Dnipro: DRIDU NADU.

Sysoieva, S. O. (2000). Problemy formuvannia osobystosti, zdatnoi do tvorchoi samorealizatsii [Problems of forming a person capable of creative self-realization]. Zbirnyk naukovykh prats. (Vol. 7). Mykolaiv: MF NAUKMA.

Tytarenko, T. M. (2003). Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti [The vital world of personality: within and beyond the routine]. Kyiv: Lybid.

Tkalych, M. H., Shutko, D. O. (2017). Henderno-oriientovani tekhnolohii rozvytku profesiinoi samoaktualizatsii personalu : rozrobka treninhovoi prohramy [Gender-oriented technologies for the development of professional self-actualization of personnel: the development of a training program]. Scientific journal of Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia, 4, 93-98.

Tkalych, M. H., Karamushka, L. M. (2009). Samoaktualizatsiia menedzheriv u profesiino-upravlinskii diialnosti [Self-actualization of managers in professional managerial activity]: Monografiya. Kyiv – Zaporizhzhia : «Prosvita».

Shemeliuk, I. Ya. (2000). Korotkyi indeks samoaktualizatsii ta shkala yasnosti Ya-kontseptsii yak pokaznyky osobystisnoi zrilosti [Short self-actualization index and Self-concept clarity scale as an indicator of personal maturity]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota, 6, 26-27.

Shtepa, O. S. (2003). Dyspozytsiina model osobystisnoi zrilosti [Disposition model of personality maturity]. (Candidate’s thesis). Lviv.

Shneyder, L. B. (2001). Professionalnaya identichnost [Professional Identity]: Monografiya. Moscow: MOSU.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/