THE SUBSTANTIATION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS DEVELOPING RESPONSIBILITY OF ADOLESCETS BROUGHT UP WITHOUT PARENTAL CARE
PDF 95-105 (Українська)

Keywords

responsibility
self-identification
personal autonomy
socio-psychological factors
adolescents brought up without parental care

How to Cite

Potalova, S. (2020). THE SUBSTANTIATION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS DEVELOPING RESPONSIBILITY OF ADOLESCETS BROUGHT UP WITHOUT PARENTAL CARE. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 6(6), 95–105. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.6.10

Abstract

The article substantiates socio-psychological factors developing responsibility of adolescents without parental care. Responsibility as a basic trait of an individual’s character is analyzed theoretically. Responsibility is considered as an integrative result of an individual’s moral and mental functions and his/her perception of the world around. The theoretical model of the integrated structure of responsibility includes two interdependent components: external and internal. The external component includes a subject, an object, an authority and time perspective. The internal component consists of cognitive, emotional, moral, regulatory-volitional and motivational parts. Responsibility appears for the first time at adolescence in its connection with developed personal autonomy and independence. The article emphasizes that deprivation factors and unsatisfactory living conditions in a depleted social environment have a negative influence on adolescents’ responsibility development, in particular those who live at orphanages. The significant factors positively affecting responsibility development are: healthy educational environment at residential care facility; high moral image of the educators and their exemplary behavior; communicative dialogs between adolescents and educators; volunteering, creative, sportive and touristic activities. Other important points include targeted educational games, reformatting or complete elimination of hierarchical “caste” groups of adolescents, where their self-worth is suppressed, psychological correctional work concerning their self-identity, independence and personal autonomy. A developing family-like community is identified as a key factor for adolescents’ responsibility development at orphanages. 

An experimental study of socio-psychological factors will create the basis for practice-oriented, psychological and corrective measures for responsibility development. They can improve responsibility of adolescents brought up without parental care.

 

https://doi.org/10.31108/1.2020.6.6.10
PDF 95-105 (Українська)

References

Abulhanova-Slavskaya K. A. (1985). Tipologiya aktivnosti lichnosti [Typology of personality activity]. Psihologicheskiy zhurnal. T.6. №5. 3-18.

Basiuk N. A.(2006). Vykhovannia pochuttia vidpovidalnosti v molodshykh shkoliariv. Skhodynky do vidpovidalnosti: navch.-metod. posib [Fostering a sense of responsibility in junior high school students: educational and methodical textbook ]. Kyiv. Tsentr navchalnoi literatury.

Bekh I. D. (2008). Vykhovannia osobystosti: pidruchnyk. [Education of personality: textbook].Lybid.

Bortsova M. V. (2007). Faktoryi stanovleniya nachalnyih form otvetstvennosti lichnosti: teoreticheskiy aspekt (Monografiya) [Factors of formation of the initial forms of personal responsibility: theoretical aspect ]. Slavyansk-na-Kubani: Izdatelskiy tsentr SGPI.

Chaika, H. V. (2019). Osobystisna avtonomiia i pozytyvni stosunky z inshymy v pidlitkovomu vitsi [Personal autonomy and positive relations with others at adolescence]. Aktualni problemy psykholohii: Zb. Nauk. prats Inst. Psykhol.im H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T. VI: Psykholohiia obdarovanosti, 1(15). DOI: orcid.org/0000-0001-7799-1314.

Chystiak O. V. (2014). Osoblyvosti psykhichnoho rozvytku ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoi opiky, yaki vykhovuiutsia u dytiachykh budynkakh simeinoho typu [Peculiarities of mental development of orphans and children deprived of parental care, who are brought up in family-type orphanages]. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky.Vyp.2. 266- 272. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua .

Deinychenko L. (2014). Psykholohichni osoblyvosti sotsializatsii pidlitkiv, yaki navchaiutsia v zakladakh internatnoho typu [Psychological features of socialization of teenagers studying in boarding schools]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka №2(2) 24-27.

Dementiy L. I. (2001). Otvetstvennost: tipologiya i lichnostnyie osnovaniya [Responsibility: typology and personality bases].Omsk.

Entsyklopediia osvity (2008). [Encyclopedia of Education]. V.Kremen (Gol Red) Akad. ped. nauk Ukrainy. K.: Yurinkom Inter.

Frankl V. (1990). Chelovek v poiskah smyisla [Man in Search of Meaning]. Per. s angl. / Red. L.Ya. Gozman. M.

Hurlieva T. (2008). Vidpovidalnist pidlitka [Adolescent responsibility]. K.: Hlavnyk.

Hurlieva T. (2017). Liubov i oboviazok v humanizmi Yanusha Korchaka [Love and duty in the humanism of Janusz Korczak ]. Filosofiia dytynstv a Yanusha Korchaka.Fundamentalni potreby dytyny v suchasnomu suspilstvi: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z pedahohiky ta dytiachoi psykholohii.К. 218-222.

Hurlieva T. S. (2015). Psykholoho-pedahohichni umovy stanovlennia vidpovidalnosti u pidlitkovomu vitsi [Psychological and pedagogical conditions of responsibility in adolescence]. Problemy suchasnoi psykholohii. Vyp. 28.116-129.

Iatsiuk M. (2009). Sotsialno-psykholohichni umovy rozvytku avtonomnosti osobystosti v yunatskomu vitsi (Dys. kand. psykhol. nauk) [Socio-psychological conditions for the development of personality autonomy in adolescence ] Nats. ped. un-t im. M. Drahomanova. K.

Korchak Ya.(2016). Pravyla zhyttia. Pedahohika dlia ditei i doroslykh [Rules of life. Pedagogy for children and adults]. Folio.

Korchikova I.(2014). Peredumovy formuvannia osobystisnoi avtonomii u molodshomu shkilnomu ta pidlitkovomu vitsi [Prerequisites for the formation of personal autonomy in junior school and abolescence]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Vyp.35. 145-151.

Kunytsia T. Yu.(2013) Formuvannia vidpovidalnosti starshykh pidlitkiv u hrupovii dobrochynnii diialnosti: suchasnyi stan problemy [Responsibility of older adolescents in group charity: the current state of the problem ].Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi.Vyp.17(1). 390-397.Rezhym dostupu http://nbuv.gov.ua.

Langmeyer Y, Mateychek Z. (1984) Psihicheskaya deprivatsii v detskom vozraste [Mental deprivation in childhood]. Praga.

Lanovenko Yu. (2006). Ekzystentsialnyi zmist subiektyvnoho aspektu yunatskoi [ Existential content of the subjective aspect of the youth crisis]. Sotsialna psykholohiia : Ukrainskyi naukovyi zhurnal. № 5. 81-93.

Leontev D. A. (1995). Vyibor kak deyatelnost: lichnostnyie determinantyi i vozmozhnosti formirovaniya [Choice as an activity: personal determinants and formation opportunities]. Voprosyi psihologii. №1. 511-512.

Lupekina E. A. (2009). Psihologiya sirotstva : tekstyi lektsiy [Psychology of orphanhood: texts of lectures ]. Gomelskiy gosudarstvennyiy universitet im. F. Skorinyi.

Malikov L. V.(2006). Analiz podhodov k prbleme sotsioemotsionalnogo razvitiya detey, vospityivayuschihsya vne semya [Analysis of approaches to the problem socio-emotional development of children educated outside the family]. Obrazovanie i nauka. №5 (41). 131-136.

Marusynets M. M., Smuk O. T.(2018). Fenomen «vtraty doviry do svitu» u ditei, vykhovantsiv instytutsiinykh zakladiv opiky [The phenomenon of "loss of confidence in the world" in children, inmates of institutional care institutions] Aktualni problemy psykholohii: Zb. Nauk. prats Inst. рsykhol. im H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T.XIV: Metodolohiia i teoriia psykholohii. Vyp.1. 209-222.

Maykova E. Yu. (2015). Sotsialno-filosofskaya kontseptsiya avtonomnoy lichnosti (Аvtoref. dis. kand. filos. nauk) [The socio-philosophical concept of an autonomous personality]. Moskva.

Minkina N. A.(1990). Vospitanie otvetstvennostyu [Parenting responsibility]. M.: Vyissh.shk.

Muhina V. S.(1986). Reabilitatsiya sotsialno deprivirovannyih detey v usloviyah detskogo doma [Rehabilitation of socially deprived children in an orphanage]. Aktualnyie problemyi sotsialnoy psihologii: Tezisyi dokladov. Ch. III. Kostroma.129–130.

Muzdybaev, K. K. (1983). Psihologija otvetstvennosti [Psychology of responsibility]. 2d edition. Moscow: URSS.

Petko L. V. (2008) Vidpovidalnist yak odna iz vnutrishnoosobystisnykh strukturnykh determinant sotsialno-komunikatyvnoi aktyvnosti pidlitkiv [Responsibility as one of the intrapersonal structural determinants of social and communicative activity of adolescents]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly. Kryvyi Rih : KDPU. Vyp. 20. 180-187.

Prihozhan A. M., Tolstyih N. N. (2005). Psihologiya sirotstva [Psychology of Orphanhood]. 2- e izdanie. SPb.: Piter.

Pryadein V. P. (1998). Polovozrastnyie osobennosti otvetstvennosti lichnosti. [Age and gender features of personal responsibility]. Ekaterinburg.

Pryadein V. P.(2001). Otvetstvennost kak sistemnoe kachestvo lichnosti: ucheb. posobie [Responsibility as a systemic quality of personality: textbook]. Ekaterinburg: Ural.gos ped.un-t.

Rubinshteyn S. L.(1997). Chelovek i mir [Man and the world]. M.: Nauka.

Sahan O. A.(2010). Sotsialno-psykholohichni osoblyvosti vidpovidalnosti osobystosti v umovakh skladnykh zhyttievykh sytuatsii (Avtoref. dys. kand. psykhol. nauk) [Socio-psychological features of personal responsibility in difficult life situations]. Kyiv.

Savchyn M. V. (2008). Psykholohiia vidpovidalnoi povedinky [Psychology of responsible behavior]. (Monohrafiya). Ivano-Frankivsk: Misto NV.

school and adolescence]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Vyp. 35. 145-151.

Shevchenko N. F., Potalova S. V.(2019). Formuvannia vidpovidalnosti u pidlitkiv, yaki vykhovuiutsia v instytutsiinykh zakladakh osvity [Formation of responsibility in adolescents who are brought up in institutional educational institutions]. Psychological journal. T5. №8. 334-348. DOI : orcid.org/ 0000-0002-5115-1840.

Shvalb Yu. M.(2005). Ekoloho-psykholohichni vymiry sposobiv zhyttia [Ecological and psychological dimensions of lifestyles]. Aktualni problemy psykholohii: Zb. nauk. prats Inst. psykhol. im H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. K: Millenium. T.7. Vyp.5. Ch.2. 294-301.

Sidorova T. N. (1987). Osobennosti sotsialnoy otvetstvennosti u starsheklassnikov [Features of social responsibility in high school students]. Voprosyi psihologii. № 5. 56-62.

Tolkachova A.S. (2015). Hra yak zasib formuvannia vidpovidalnosti v pidlitkiv u protsesi pozaurochnoi diialnosti shkil-internativ [ Game as a means of forming responsibility in adolescents in the process of extracurricular activities of boarding schools] Visnyk Cherkaskoho Universytetu. Pedahohichni Nauky. Vyp. 32 (365). 122-127.

Vovchyk-Blakytna O. O. (2014) Simia yak seredovyshche rozvytku dytyny [The family as a child's development environment]. Aktualni problemy psykholohii: Zb. Nauk. prats Inst. psykhol im H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T.7. Ekolohichna psykholohiia. Vyp. 36. 103-112.

Yatselenko A. A. (2014). Vykhovannia vidpovidalnosti u molodshykh shkoliariv shkil-internativ u protsesi komunikatyvnykh dialohiv [Education of responsibility in junior students of boarding schools in the process of communicative dialogues]. Teoretychni pytannia kultury, osvity ta vykhovannia Zbirnyk naukovykh prats, Vyp. 49, KNLU. 29-32.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/