THE PROBLEMS OF DESIGNING: A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCOURSE
Yana Sukhenko
University of Educational Management
http://orcid.org/0000-0001-7440-2537
PDF 203-216 (Українська)

Keywords

designing
psychological designing
self-designing
pedagogical designing
individual educational trajectory

How to Cite

Sukhenko, Y. (2020). THE PROBLEMS OF DESIGNING: A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCOURSE. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 6(5), 203-216. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.5.19

Abstract

The article analyses theoretically the modern psychological and pedagogical researches on designing. The scientific research on this problem in psychology and pedagogy were systematized and put into the chronological order; the stages of dissemination of the ideas on designing, formation and development of psychological designing / self- designing and pedagogical designing were characterized. The general and specific ideas about these phenomena in each subject area are analyzed; the content and functional attributes of designing and self-designing, the features of psychological and pedagogical designing are defined. The pedagogical designing is specific because of: its focus on the development of innovative pedagogical systems of different scales, the development of educational environment and an educational space, on processes (educational, pedagogical, educational), the content of education and its forms; it basing on the principles of human priorities, self-development of the designed systems, characterized by dynamism, completeness, constructive integrity, and the possibility to be assessed; corresponding documenting with description of the history of creation and operations of designated objects; its research, analytical, prognostic, transformative, constructive functions; its representation with structural and dynamic components - forecasting, modeling, development, implementation, generalization of results.

The psychological designing is characterized by the dialectical unity of designing with the aim to create a project for the development of another person (them) and to self-designing, focused on ideal modeling of oneself and one’s own development. Psychological designing is embodied not only in the projects of personality development, but also in narratives, myths, legends about oneself, in personal self-concepts and self-projects. The structural and dynamic components / stages of self-designing are: a proto-project, a landmark project, an event project, a life project, a project to change personal characteristics. The trends in the development of ideas about the content and dynamic patterns of designing as a special human activity are identified. There is a whole range of “measurements” of this phenomenon and its psychological modes in time and space: “individual – social”, “functional – intentional”, “unconscious – conscious” as a basis for multidimensional modeling. The prospects for the further development of designing and designing culture in psychology and education are determined in the direction of designing, reflecting meta-modern trends with the synthesis of designing and self-designing on the psychological and pedagogical planes.

 

PDF 203-216 (Українська)

References

Alekseev N. (2002) Proektirovanie i refleksivnoe myshlenie [Design and reflective thinking]. Razvitie lichnosti, 2, 85–102 [in Russian].

Beh I. (1989) Osobystisno zorijentovane vyhovannja: Naukovo-metod. Posibnyk [Personally oriented education: Scientific and methodical manual]. Kyi'v, 204 [in Ukrainian].

Bespal'ko V. P. (1989) Slagaemye pedagogicheskoj tehnologii [Components of pedagogical technology]. Moskva : Pedagogika, 192 [in Russian].

Bezrukova V. S. (2000) Osnovy duhovnoj kul'tury (jenciklopedicheskij slovar' pedagoga) [Fundamentals of spiritual culture (encyclopedic dictionary of the teacher)]. Retrieved from : http://didacts.ru/dictionary/1010/word/nravstvenost [in Ukrainian].

Brygadyr M. B. (2012) Pojava ta evoljucija psyhologichnogo proektuvannja (teoretyko-metodologichnyj aspekt) [Occurrence and evolution of psychological design (theoretical and methodological aspect)] Naukovyj visnyk Mykolai'vs'kogo derzhavnogo universytetu imeni V. O. Suhomlyns'kogo. Ser. : Psyhologichni nauky, 2(9), 19 –22 [in Ukrainian].

Chepeljeva N. & Smul'son M., Zazymko O., Gucol S., [ta in.] (2016) Samoproektuvannja osobystosti u dyskursyvnomu prostori [Self-design of personality in discursive space]. Kyi'v : Pedagogichna dumka, 232 [in Ukrainian].

Dubichyns'kyi V. V. (ed.) (2006) Suchasnyj tlumachnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy [Modern explanatory dictionary of the Ukrainian language ]. Harkyv : Vyd. ShKOLA, 832 [in Ukrainian].

Genіsarets'kij O. (2007) Dejatel'nost' proektirovanija i proektnaja kul'tura[Design activities and design culture], Retrieved from : https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2007/2692 [in Russian].

Grachev A. A. (2008) Psihologicheskoe proektirovanie proizvodstvennoj organizacii [Psychological design of a manufacturing organization], Sankt-Peterburg., 31 [in Russian].

Grin'ova O.(2018) Psyhologija proektuvannja zhyttjevogo shljahu osobystistju junac'kogo viku[Psychology of life path design by a young person]. Kyi'v, 562 [in Ukrainian].

Gucol S.Ju. (2015) Psyhologija mifotvorennja v suchasnij kul'turi [Psychology of language formation in modern culture]. Kyi'v, 39 [in Ukrainian].

Gur'e L. (2004) Proektirovanie pedagogicheskih sistem [Design of pedagogical systems]. Kazan', 212 [in Russian].

Jaroshyns'ka O. (2015) Teoretychni i metodychni zasady proektuvannja osvitn'ogo seredovyshha profesijnoi' pidgotovky majbutnih uchyteliv pochatkovoi' shkoly [Theoretical and methodical bases of designing the educational environment of professional training of future primary school teachers]. Avtoref. dys. dokt. psykhol. Nauk. .Zhytomyr, 40 [in Ukrainian].

Karpenko Z. (2006) Kartografija integral'noi' sub’jektnosti: post-postmodernists'kyj proekt [Cartography of Integral Subjectivity: Post-Postmodern Project] Ljudyna. Sub’jekt. Vchynok: Filosofs'ko-psyhologichni studii'. Za zag. red. V.O. Tatenka, Kyi'v : Lybid', 157–175 [in Ukrainian].

Kikot' V.Ja. & Stoljarenko A.M. (2004) Juridicheskaja pedagogika [Legal pedagogy]. JuNITI-DANA, 895 [in Russian].

Kobernyk O.M. (2012) Sutnisna harakterystyka proektuvannja pedagogichnogo procesu[Essential characteristics of the design of the pedagogical process] Zbirnyk naukovyh prac' Umans'kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu, 2, 101–109. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_2_15 [in Ukrainian].

Kolesnykova Y.(2008) Pedagogycheskoe proektyrovanye [Pedagogical design]. Moskva : Yzdatel'skyj centr «Akademyja», 288 [in Russian].

Kostjuk G.S. (1989) Navchal'no-vyhovnyj proces i psyhichnyj rozvytok osobystosti [Educational process and mental development of personality].. Kyi'v, 608 [in Ukrainian].

Kriulina A. & Komolova T.(2010) Proektnaja kul'tura i obrazovanie. [Project culture and education]. Sovremennye naukoemkie tehnologii, 12, 19–21. Retrieved from : http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=26162 [in Russian].

Kucherenko І. (2014) Teoretichnі і metodichnі zasadi suchasnogo uroku ukraїns'koї movi v osnovnіj shkolі [Theoretical and methodical bases of a modern lesson of the Ukrainian language in the basic school]. Uman' : FOP Zhovtij O., 410 [in Ukrainian].

Kucherenko І. A.(2017) Proєktuvannja jak metodologіchna platforma dіjal'nostі vchitelja-slovesnika [Design as a methodological platform for the teacher-vocabulary] Naukovі zapiski Nacіonal'nogo unіversitetu "Ostroz'ka akademіja". Serіja : Fіlologіchna, 68, 109–114. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_68_24 [in Ukrainian].

Kuz'mina N.(1994) Professional'naja dejatel'nost' prepodavatelja i mastera proizvodstvennogo obuchenija proftehuchilishh [ Professional activity of the teacher and the master of industrial training of vocational schools]. Moskva, 241 [in Russian].

Lushin P. (2005) Lichnostnye izmenenija kak process: teorija i praktika [Personal changes as a process: theory and practice]. Odessa : Aspekt, 334 [in Russian].

Lushin P. (2014) Proektirovanie uchebnika po obrazovaniju vzroslyh: fasilitativnaja andragogika [Designing a textbook on adult education: facilitative andragogy] Aktual'nі pitannja teorії ta praktiki psihologo-pedagogіchnoї pіdgotovki majbutnіh fahіvcіv : materіali ІІ Vseukr. nauk.-prakt. konf. Hmel'nic'kij, 159–160 [in Russian].

Lіsovij V. ( 2013) Pedagogіchne proektuvannja ta jogo rol' u pіdgotovcі majbutn'ogo fahіvcja-pedagoga [Pedagogical design and its role in the training of future teachers] Problemi ta perspektivi rozvitku nauki na pochatku tret'ogo tisjacholіttja u kraїnah SND : materіali HІV Mіzhn. nauk.-prakt. іnt.-konf. Perejaslav-Hmel'nic'kij : Kolіbrі, 85–87 [in Ukrainian].

Maksymenko S. D. (2009) Proektuvannja mehanizmiv funkcionuvannja i rozvytku osobystosti [Designing mechanisms for the functioning and development of personality]. Problemy suchasnoi' psyhologii', 4, 3–10 [in Ukrainian].

Maksymenko S. D. (2015) Prognozuvannja psyhologichnogo rozvytku osobystosti u genetychnij psyhologii'[Prediction of psychological development of personality in genetic psychology]. Aktual'ni problemy psyhologii', 7(38), 13–23. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_38_3 . [in Russian].

Moljako V. D. (2007) Tvorcheskaja konstruktologija (prolegomeny)[Creative constructology (prolegomeny)]. Kyi'v, 388 [in Russian].

Ostapenko N. (2004) Misce modeljuvannja jak metodu navchannja v pedagogichnomu projektuvanni (na materiali vyshhoi' shkoly) [The place of modeling as a method of teaching in pedagogical design (on the material of higher school)]. Ukrai'ns'ka mova i literatura v shkoli, 6, 41–46. [in Ukrainian].

Pavko A. (2011) Metodologija modernu i postmodernu: problemy syntezu protylezhnyh pidhodiv [Modern and postmodern methodology: problems of synthesis of opposite approaches]. Visnyk Nacional'noi' akademii' nauk Ukrai'ny, 3, 34–39.

Peregonchuk N. (2018) Proektuvannja al'ternatyvnyh modelej profesijnoi' pidgotovky majbutnih psyhologiv [Designing alternative models of professional training of future psychologists]. Teorija i praktyka suchasnoi' psyhologii', 3, 216-221 [in Ukrainian].

Radionov V. E. (1996) Netradicionnoe pedagogicheskoe proektirovanie [Alternative teaching design]. Sankt-Peterburg, 140 [in Russian].

Sajmon G. (1972) Nauki ob iskusstvennom [The science of artificial]. Moskva : Mir, 147 [in Russian].

Semylit M. V. (2013) Proektuvannja zhyttjevogo shljahu osobystosti: social'no-psyhologichnyj analiz[Designing the life path of the individual: a socio-psychological analysis]. Avtoref. dys. dokt. psykhol. Nauk. Kyi'v, 277 [in Ukrainian].

Slobodchikov V. I. (2006) Razvitie subektivnoj real'nosti v ontogeneze: (Psihologicheskie osnovy proektirovanija obrazovanija) [The development of subjective reality in ontogenesis: (Psychological foundations of educational design)]. Moskva, 76 s. [in Russian].

Tkach T. (2010) Psyhologichni zasady proektuvannja osvitn'ogo prostoru osobystosti [Psychological principles of designing the educational space of the individual]. Kyi'v, 40 [in Ukrainian].

Tytarenko T. (2010) Zhyttjevyj shljah osobystosti v postmodernists'komu dyskursi [The way of life of an individual in postmodern discourse] Psyhologija osobystosti, 1, 11–18 [in Ukrainian].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/