THE PROGRAM “SOCIAL-PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR FORMATION OF A SOCIAL WORKER PERSONALITY DURING PRIMARY AND SECONDARY PROFESSIONALIZATION”
Valentyna Balakhtar
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
https://orcid.org/0000-0001-6343-2888
PDF 49-72 (Українська)

Keywords

social workers
value attitude to a specialist’s personality formation
understanding and awareness the forming process
specificity of social work
professionally important qualities

How to Cite

Balakhtar, V. (2019). THE PROGRAM “SOCIAL-PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR FORMATION OF A SOCIAL WORKER PERSONALITY DURING PRIMARY AND SECONDARY PROFESSIONALIZATION”. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 5(11), 49-72. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11.4

Abstract

The article describes in detail the program “Social and psychological support for formation of a social worker personality during primary and secondary professionalization”.

The socio-psychological support for formation of a social worker personality is defined as a set of measures aimed at optimal conditions for effective adaptation to educational / professional work, interaction between all corresponding links, which help develop professional and personal characteristics on different stages of personal growth of social workers. The stages of social and psychological support for social workers are determined.

The purpose, main tasks, organization and the scope of the support program are described, which can solve a set of problems in value-motivational, cognitive-affective and conative-reflective areas to support all stages of professional formation in practice.

Five sessions of social and psychological support are described in detail (“Formation of value attitudes towards a social worker personality”, “Understanding and awareness by social workers of the process of personality forming, awareness of the actual tasks of social work, etc.”, “Understanding of the professional work specifics, professionally important qualities that should be mastered by social workers, etc.”, “Self-perfection and self-realization of social workers, features and factors that ensure their professional success, the desire to be helpful for their clients and society, etc.”, “Personal growth at professional work, the ability to interact professionally, to make decisions in personal and social situations, responsibility for made decisions, etc.”) that make up the support structure. Each of the session components is described; the description includes introduction, information-semantic, diagnostic, correction-developmental elements and creative tasks.

 

PDF 49-72 (Українська)

References

Balakhtar, V. V. (2011). Psykholohiia i pedahohika vyshchoi shkoly [Psychology and pedagogy of high school]. Chernivtsi : Knyhy-XXI [in Ukrainian].

Balakhtar, V. (2014). Sotsialna robota yak profesiina diialnist [Social work as a professional activity]. Materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii «Innovatsiina diialnist ta doslidno-eksperymentalna robota v suchasnii osviti»: naukovo-metodychnyi zhurnal «Osvitnii prostir. Hlobalni, rehionalni ta informatsiini aspekty», 18, 106-109. Chernivtsi : Nashi knyhy Knyhy-XXI [in Ukrainian].

Balakhtar, V. (2015). Sotsialno-psykholohichnyi treninh i manipuliatsiia: navchalno-metodychnyi posibnyk [Socio-psychological training and manipulation: a manual]. Vyzhnytsia : Cheremosh [in Ukrainian].

Balakhtar, V. (2017a). Profesiina identychnist osobystosti-fakhivtsia sotsialnoi roboty [Professional identity of personality-specialist of social work]. Materialy X mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kulturolohiia, problemy kulturnoi identychnosti v sytuatsii suchasnoho dialohu kultur). Vyp. 18, 239-241. I. D. Pasichnyk, D. M. Shevchuk ta in. (Red.). Ostroh : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2017б). Pedahohika i psykholohiia u sotsialnii roboti [Pedagogy and psychology in social work]. Kyiv : Talkom [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018a). Osobystisno-profesiini kharakterystyky fakhivtsiv z sotsialnoi roboty na riznykh stadiiakh profesiinoho stanovlennia [Personal and professional characteristics of social work professionals at different stages of professional formation]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii. Vyp. 5, S. 51-55. Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018б). Sotsialno-psykholohichna spetsyfika profesiinoi diialnosti fakhivtsia z sotsialnoi roboty [Social and psychological specificity of professional activity of a specialist in social work]. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. (pp. 730-740). L. N. Katjuhin, I. A. Salov, I. S. Danilova, N. S. Burina (Eds.). Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018в). Sotsialno-psykholohichnyi suprovid profesionalizatsii osobystosti fakhivtsiv z sotsialnoi roboty [Social and psychological support for the professionalization of the personality of social work professionals]. Aktualni problemy psykholohii, XIV(1), 17-26. Kyiv-Nizhyn : Vydavnytstvo «PP Lysenko M.M.» [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018г). Sotsialno-psykholohichnyi suprovid stanovlennia osobystosti fakhivtsia z sotsialnoi roboty u praktychnii profesiinii diialnosti [Socio-psychological support of becoming a social work specialist in practical professional activity]. Psykholohichnyi chasopys, 9(19), 9-24. S. D. Maksymenko (Red.). Kyiv : In-stytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018д). Sotsialno-psykholohichnyi suprovid profesionalizatsii fakhivtsia z sotsialnoi roboty u protsesi profesiinoi pidhotovky [Social and psychological support for professionalization of a social work specialist in the process of vocational training]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. (Pedahohika. Psykholohiia), 13, 104-111 [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018e). Osoblyvosti profesiinoho stanovlennia osobystosti fakhivtsia z sotsialnoi roboty zalezhno vid psykholohichnoho blahopoluchchia [Features of professional formation of the personality of a specialist in social work, depending on psychological well-being]. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii, 3(47), 17-25. Sievierodonetsk : Skhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet im. V. Dalia [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018є). Model stanovlennia osobystosti maibutnoho fakhivtsia z sotsialnoi roboty [Model of personality formation of the future social work specialist]. Perspectives of science and education: The 3rd International youth conference. (pp. 303-314). SLOVO/WORD, New York, USA [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018ж). Osoblyvosti profesiinoho stanovlennia osobystosti fakhivtsia u sferi sotsialnoi roboty [Features of professional formation of the personality of the specialist in the field of social work]. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. («Priorytetni naukovi napriamky pedahohiky i psykholohii: vid teorii do praktyky»). (pp. 61-64). Kharkiv [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018з). Sotsialno-psykholohichni osoblyvosti bazovykh perekonan fakhivtsiv z sotsialnoi roboty u konteksti yikh profesiino-osobystisnoho stanovlennia [Socio-psychological peculiarities of basic beliefs of social work specialists in the context of their professional and personal formation]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. (Seriia «Sotsialni ta povedinkovi nauky), 6(35), 9-21. Kyiv : DVNZ «Universytet menedzhmentu osvity» [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018i). Metodyka doslidzhennia stanovlennia osobystosti fakhivtsia z sotsialnoi roboty [Methods of researching the development of the personality of a social work specialist]. Psykholohichnyi chasopys, 10(20), 171-184. S. D. Maksymenko (Red.). Kyiv : Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Balakhtar, V. V. (2018й). Psykholohiia osobystosti fakhivtsia z sotsialnoi roboty [Psychology of personality of specialist is on social work]. (Monohrafiia). Kyiv [in Ukrainian].

Balakhtar V. V. (2019a). Sotsialno-psykholohichni osoblyvosti samostverdzhennia ta samovdoskonalennia yak profesiino-osobystisnykh novoutvoren stanovlennia osobystosti fakhivtsiv z sotsialnoi roboty [Socio-psychological peculiarities of self-affirmation and self-improvement as professional-personal neoplasms of personality formation of specialists in social work]. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk nauk. pr. Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Tom XIV: Metodolohiia i teoriia psykholo-hii, 2. 43-54. Kyiv-Nizhyn : Vydavnytstvo « PP Lysenko M.M.» [in Ukrainian].

Balakhtar V. V (2019b). Tsinnisni oriientatsii yak pokaznyk profesiinoho stanovlennia fakhivtsiv z sotsialnoi roboty [Value orientations as an indicator of the professional development of social work professionals]. Aktualni problemy psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 15, 138-147. Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Bondarchuk, O. I. (Red.). (2014). Metodyka doslidzhennia osoblyvostei psykholohichnoi hotovnosti kerivnykiv osvitnikh orhanizatsii do diialnosti v umovakh zmin [Methods of research of features of psychological readiness of heads of educational organizations for activity in the conditions of changes]. Kyiv [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M. Y. (1997). Dukhovni tsinnosti yak determinanta hromadianskoho vykhovannia osobystosti [Spiritual values as a determinant of civic education]. Tsinnosti osvity i vykhovannia, 21-25. Kyiv [in Ukrainian].

Derkach, A. & Zazykyn V. (2003). Akmeolohyia [Acmeology]. Sankt-Peterburh [in Russian].

Zeer, Э. F. (2005). Psykholohyia professyi [Occupational psychology]. Moskva [in Russian].

Kazakova, E. Y. (2007). Tolerantnost – put k razvytyiu [Tolerance is the path to development.]. Sankt-Peterburh [in Russian].

Karamushka, L. M. (2018). Treninhova prohrama «Psykholohiia sotsialnoi napruzhenosti v osvitnikh orhanizatsiiakh na rivni vzaiemodii personalu ta orhanizatsii ta indyvidualno-osobystisnomu rivni»: zmist, struktura ta osnovni interaktyvni tekhniky [Training program "Psychology of social tension in educational organizations at the level of interaction between staff and organization and individual-personal level": content, structure and basic interactive techniques.]. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia: naukovyi zhurnal Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy ta UAOPPP, 2(13), 48-61. S. D. Maksymenko, L. M. Karamushka (Red.). Kyiv [in Ukrainian].

Klymov, E. A. (2004). Psykholohyia professyonalnoho samoopredelenyia [Psychology of professional self-determination]. Moskva [in Russian].

Kokun, O. M. (2009). Metodolohichni zasady ta praktychni zakhody psykhofiziolohichnoho zabezpechennia profesiinoho stanovlennia fakhivtsia [Methodological foundations and practical measures of psychophysiological support of professional formation of a specialist]. Problemy suchasnoi psykholohii, 5, 214-223. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Red.). Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Kryvokon, N. I. (2013). Kontseptsiia sotsialno-psykholohichnoho zabezpechennia rozvytku sotsialnykh posluh v Ukraini [The concept of social and psychological support for the development of social services in Ukraine]. Problemy sotsialnoi roboty: filosofiia, psykholohiia, sotsiolohiia, 1, 90-98 [in Ukrainian].

Lapshyna, V. L. (2005). Profesionalizatsiia: sutnist ta struktura poniattia [Professionalization: the essence and structure of the concept]. Ukrainskyi sotsium, 2/3, 54-58 [in Ukrainian].

Lebid, N. K. & Breus, Yu. V. (2013). Bazysni perekonannia yak indyvidualnyi vektor tsilespriamovanoi aktyvnosti osobystosti [Basic beliefs as an individual vector of purposeful activity of the individual.]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 5. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_40 [in Ukrainian].

Leontev, D. A. (1992). Metodyka yzuchenyia tsennostnykh oryentatsyi [Methods of studying value orientations.]. Moskva [in Russian].

Myhovych, I. (1998). Stanovlennia sotsialnoi roboty yak nauky v Ukraini [Becoming a social work as a science in UkraineStorming a social work as a science in Ukraine]. Sotsialna polityka i sotsialna robota, 1-2, 70-81 [in Ukrainian].

Morenko, O. M. (2017). Teoretychni pidkhody do problemy profesiinoho samovdoskonalennia maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [Theoretical approaches to the problem of professional self-improvement of future social workers]. Zb. nauk. prats «Pedahohichni nauky», LXXVIII, 158-162 [in Ukrainian].

Obukhova, L. F. (2000). Vozrastnaia psykholohyia [Age-related psychology]. Moskva [in Russian].

Oliinyk, L. M. (2010). Psykhodiahnostyka i korektsiia [Psychodiagnostics and correction]. Mykolaiv [in Ukrainian].

Balakhtar, Valentyna (2018). Vplyv informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na formuvannia profesiinoi kompetentnosti osobystosti fakhivtsia sotsialnoi roboty [Influence of information and communication technologies on the formation of professional competence of the personality of a social work specialist]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 66(4) Retrieved from: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2066/1365. – S. 93-104 [in Ukrainian].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/