STUDY OF THE READINESS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN FOR SYSTEMATIC EDUCATION IN THE CONDITIONS OF REFORMING THE UKRAINIAN SCHOOL
PDF 18-32 (Українська)

Keywords

psychological realities of the child
creative imagination
diagnosis
competence
continuity of preschool and primary education
arbitrary regulation

How to Cite

Pirozhenko, T., Karabaeva, I., Soloviova, L., & Khartman, O. (2022). STUDY OF THE READINESS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN FOR SYSTEMATIC EDUCATION IN THE CONDITIONS OF REFORMING THE UKRAINIAN SCHOOL. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 8(2), 18–32. https://doi.org/10.31108/1.2022.8.2.2

Abstract

The article presents some results of the scientific of the research diagnostic readiness of children for learning at school.

The newest approaches to the diagnostic assessment of a child's readiness for school were characterized.

There is shown the novelty of the research on this issue. In particular, it consists of the development, and substantiation of complex methodological tools for assessing the readiness of older preschool children to study in primary school in the period of the reformation of the school system, taking into account new educational trends of competence approach to assessing their personal development.

The diagnostic tasks were created. The “Magic Transformations" is a set of diagnostic testing actions for studying the child's readiness for school. This method combines pedagogical and psychological methods of examination. It is based on the process of interaction between an adult and a child

The authors note that the main criterion of the current state of readiness of the child to study in primary school is the established manifestation of indicators of intellectual, motivational, emotional, and volitional maturity of the child, which is reflected in the statistically generalized and average values.

The obtained quantitative data will be considered as a reference point for the first approximation to predict the success of the child's future learning activities.

 

https://doi.org/10.31108/1.2022.8.2.2
PDF 18-32 (Українська)

References

Pirozhenko T., Khartman O. (2019) Tsinnist dytynstva v period zminy sotsialnoi sytuatsii rozvytku ditei doshkilnoho viku – pochatok navchannia v shkoli [The value of childhood in the period of change of the social situation of the development of preschool-age children – beginning of school education] /Tamara Pirozhenko, Olena Khartman . Р. 385-398 //Professional development of the teacher in the light of European integration processes: collective monograph /in the sciences. edit prof. Tsvetkova Hanna - Hameln: InterGING,.565 р.

Fedorovich L.O. (2003) Pidgotovka ditey do shkoli v umovah navchalno-vihovnogo protsesu: avtoref. [Preparing children for school in the educational process] Dis. na zdobuttya nauk. stup. kand.. ped. nauk: 13.00.09 /L. Fedorovich; Krivorizkiy derzh. Ped. un-t. – Kriviy Rig, – 20 s.

Cherepanya N.I. (2006) Organizatsiyno-pedagogichni umovi pidgotovki ditey do shkoli: [Organizational and pedagogical conditions for preparing children for school] Avtoref. dis... kand. ped. nauk / N.I. Cherepanya; Pivdennoukr. derzh. ped. un-t Im. K.D.Ushinskogo. O., 21 c. - ukr.

Ponimanska T.I. (2006) Doshkilna pedagogIka [Preschool pedagogy] /K.: Akademiya,. 456 s.

Stadnenko N.M., Illyashenko T.D., Obuhivska A.G. (2001) Metodika diagnostyky gotovnosti do nachannya u shkoli ditey shestirichnogo viku. [Methods of diagnosing readiness to study at sghool for six-year-old children]. Kam’yanets-Podilskiy: Abetka, 20 s.: Kartki (11 s.)

Dedov О. (2014) Diagnostika gotovnosti ditey do shkoli [Diagnosis of children's readiness for school] / [uporyad.: O. Dedov]. Hotin,. 194 s.

Antonyuk Yu.R. (2017). Komparativniy analiz sistemi upravlinnya doshkilnimi navchalnimi zakladami v Polschi ta Ukrayini. [Comparative analysis of the management system of preschool educational institutions in Poland and Ukraine] Zbirnik materialiv Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi «Innovatsiyniy menedzhment u zakladah osviti», 1, 14-25. Vzyato z: http://eprints.zu.edu.ua/24264/1/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B D%D1%8E%D0%BA.pdf

Adamek I. (2001). Teoriya i praktika pidgotovki ditey do shkoli v umovah rozvitku polskogo doshkillya (druga polovina XIX viku - 1918 r.). Avtoref. dis. na zdob. naukovogo stupenya doktora pedagogichnih nauk. Kiyiv: Natsionalniy pedagogichniy universitet im. M.P. Dragomanova.

Adamek I. (2010). Diagnoza przygotowania dziecka do szkoły wujęciu historycznym, [Diagnosis of the child's preparation for school in a historical perspective] w: E. Marek i J. Łuczak (red.). Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacjidziecka. [Diagnosis and psycho-pedagogical therapy in children's education] (s. 15). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

Adamek I. & Zbróg Z. (red.) (2011). Dziecko-uczeń a wczesna edukacja. [Child-student and early education]. Kraków: Wydawnictwo Libron.

Valoshek D. (1999). Formirovanie gotovnosti detey k shkolnomu obucheniyu v Respublike Polsha. [Formation of children's readiness for school in the Republic of Poland] Dis. d-ra ped. nauk. Moskva: Institut obschego srednego obrazovaniya RAO. Russia.

Metody vyvchennia psykhichnoho rozvytku dytyny-doshkilnyka [The methodots of the exploring the psychical development of a preschool child] Metod. posib. dlia pedahohiv, prakt. psykholohiv, stud. sered, i vyshch. ped. zakl. /S. Ye. Kulachkivska (nauk, red.), T.O. Pirozhenko, L.H. Podoliak ta in. K.: Svitych, 2003. 40 S.: il. (B-chka zhurn. “Doshk. vykhovannia”). Bibliohr.: S. 33.

Kuzmenko V., Karabaeva I. (2021) Rozvitok tvorchoyi uyavi starshih doshkilnikiv yak skladovoyi psihologichnoyi gotovnosti do navchannya u noviy ukrayinskiy shkoli [Development of creative imagination of senior preschoolers as a component of psychological readiness to study in the new Ukrainian school] //PsihologIchniy chasopis: naukoviy zhurnal /za red. S.D. Maksimenka Tom 7. Vip. 4. Kiyiv : Institut psihologiyi Imeni G.S. Kostyuka Natsionalnoyi akademiyi pedagogichnih nauk Ukrayini. 163c. C 88-99 /https://doi.org/10.31108/1.2021.7.3.7

Solovyova L.I. (2021) Regulyativniy komponent dIyalnostI u skladI kriterIYiv kompleksnoYi otsInki gotovnostI ditini do shkIlnogo zhittya. [Regulatory component of the activity as part of the criteria for a comprehensive assessment of the child's readiness for school life] Pedagogichna osvita: teoriya i praktika. Psihologiya. Pedagogika. # 36 (2). S. 99–104. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3614. URL: https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/current

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Tamara Pirozhenko, Irina Karabaeva, Liudmyla Soloviova, Olena Khartman