EMOTIONAL INTELLIGENCE AS TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE COMPONENT IN THEIR WORK WITH CHILDREN IN INCLUSIVE GROUPS
Yevheniy Klopota
Zaporizhzhia National University
https://orcid.org/0000-0001-6060-0540
Olena Okolovych
Zaporizhzhia National University
https://orcid.org/0000-0001-8855-0119
PDF 79-87 (Українська)

Keywords

emotional intelligence
emotions
professional competence
teachers
inclusive group
pre-school educational institution
empathy
tolerance

How to Cite

Klopota, Y., & Okolovych, O. (2021). EMOTIONAL INTELLIGENCE AS TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE COMPONENT IN THEIR WORK WITH CHILDREN IN INCLUSIVE GROUPS. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 7(2), 79-89. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.2.7

Abstract

The article presents definition and structure of emotional intelligence. Herein are described different approaches to study of emotional intelligence by national and foreign scientists in the context of emotions perception, understanding and regulation, empathy, self-control, development of abilities to withstand environmental pressure and study of personal and professional development. Herein is considered definition of “professional competence” of teachers working with inclusive groups. We have determined that the “emotional intelligence” phenomenon could be deemed an indicator of the emotional component of teachers’ professional competence in the context of their personal and professional development. We should emphasize that work of teachers in inclusive groups is full of different nervous situations and factors evoking increased emotional reactions. The emotional component requires special attention in the structure of professional competence of pre-school educational institution teachers working with inclusive groups. Emotions play significant role in their professional activities and it is reflected in the “emotional intelligence” definition. The empirical research according to N. Hall’s Emotional Intelligence Test was conducted and engaged 28 teachers of ‘Zaporozhets’ Pre-school Educational Institution No. 144 of Zaporizhzhia City Council, Zaporizhzhia Oblast, among them: 10 teachers working in inclusive groups, 18 teachers working in general development groups. The research revealed medium and low levels of emotional intelligence as the emotional component of teachers’ professional competence. Mann–Whitney U test has not revealed differences between samples; this fact indicates the necessity to carry out works increasing all teachers’ emotional intelligence. The following steps were proposed in accordance with the obtained results: development and implementation of a program with practical elements, workshops, counseling.

 

PDF 79-87 (Українська)

References

Andryeyeva I. N. (2008) Ob istorii razvitija ponyatiya «emotsionalnyi intellekt». Voprosy psicholohii [Establishing of «emotional intelligence» term. Questionsofpsychology]. (5) (рр. 83-95). [in Russian].

Goleman D. (2008) Emotsionalnyi intellekt [Emotional intelligence]. Moscow: AST. [in Russian].

Harskova Н. Н. (1999) Vvedeniye poniatiya ‘emotsionalnyi intellekt’ v psicholohicheskuyu teoriyu [Introduction of ‘emotional intelligence’ definition into psychological theory]. Ananiev Readings – 99, Thesis of Research-to-Practice Conference. 25-26. [in Russian]

Derevyanko S. P. (2008) Aktualizatsiya emotsiynoho intelektu v emotsiohennykh umovakh [Actualization of emotional intelligence in emotiogenic conditions]. Social Psychology. 1, (рр. 96-104). [in Ukrainian].

Klopota Ye. A., Klopota O. A. (2017) Inkluzyvna kompetentnist’ yak chynnyk efektyvnosti profesiynoyi diyalnosti fachivtsiv pedahohichnoyi ta sotsialno-psycholohichnoyi sfer. Osvitaosib z osoblyvymy potrebamy: shlyachy rozbudovy: zb. nauk. prats’/za red.: V. V. Zasenka, A. A. Kolupayevoyi [Inclusive competence as efficiency factor of professional activity of specialists in pedagogical and social-psychological fields. Education of people with special needs: development trends: collection of scientific articles under the editorship of V. V. Zasenko, A. A. Kolupayeva]. Kyiv. Edition. 13, (рр. 117−123). [in Ukrainian].

Lobach O. O. (2002) Emotsiina kultura maibutnyoho vchytelya yak umova emotsiinoyi vykhovannosti dytyny [Emotional culture of a future teacher as condition of emotional educatedness of a child. Collection of scientific articles of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University]. Series Edition 5/6 (26/27), (pp. 129-140). Poltava: Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University. – «Pedagogical sciences». [in Ukrainian].

Lyusin D. V., Maryutina O., Stepanova A. (2004) Struktura emotsionalnoho intellekta i svyaz’ ego komponentov s individualnymi osobennostyami: empiricheskii analiz. Sotsialny iintellekt: teoriya, izmereniye, issledovaniya: sb. nauch. tr.; podred. Lyusina D. V., Ushakova D. [Emotional intelligence structure and connection of its components with individual peculiarities: empirical research. Social intelligence: theory, measurement, research collection of scientific articles under the editorship of Lyusin D. V., Ushakov D.]. M : IP RAS. 4. (рр. 129-140). [in Russian].

Manoilova M. A. (2004) Akmeolohicheskoye razvitiye emotsionalnoho intellekta uchitelei i uchashchihsya [Acmeological development of emotional intelligence of teachers and students]. Pskov: PSP Inamedafter S.M. Kirov.

Nosenko Ye. L., Kovryha N. V. (2003) Emotsiynyi intelekt: kontseptualizatsiya fenomenu, osnovni funktsii: monohrafiya [Emotional intelligence: conceptualisation of phenomena, basic features: article thesis]. Kyiv: DNU. 159. [in Ukrainian].

Pochtareva. Ye.Yu. (2012). Emotsionalnyi intellect kak sostavlyayushaya nepreryvnogo obrazovaniya pedagoga [ Emotional intelligence as a component of continuing education of a teacher]. Nauchnoye obespecheniye sistemy povysheniya kvalifikatsii kadrov – Scientific support of the system of staff development, 2 (11), (рр. 75-81).

Prakticheskii intellect. Pod redaktsiyei R. Sternberga [Practical intelligence. Under the editorship of R. Sternberg]. Saint Petersburg (2003). [in Russian].

Reznichenko M. G. (2003) Vvedeniye v pedahohicheskuyu deyatelnost’: Uchebnoye posobiye dlya studentov fakulteta nachalnoho obrazovaniya [Introduction to educational work: Teaching guide for students of Primary Education Department]. Samara: SSPU. [in Russian].

Sidorenko Ye.V. (2003) Metody matematicheskoi obrabotki v psicholohii [Mathematical treatment methods in psychology]. Saint Petersburg: Rech.

Fetiskin N. P. (2005) Sotsialno-psicholohicheskaya diagnostika razvitiya lichnostii malykh grupp. N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov, H. M. Manuilov [Social-psychological diagnostic softhedevelopmentof personality and small groups]. M.: Published bythe Institute of Psychotherapy. [in Russian].

Bar-On R. (2006) The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18, (рр. 13-25).

Gardner H. (1993) Multiple intelligences: the theory in practice. New York : Basic Books.

Mayer J. D., Salovey P. (1997) What is emotional intelligence? Emotional development and emotional Intelligence: Educational Implications. New York: Perseus Books Group. (рр. 3–31).

Salovey P., Mayer J. D. (1990) Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, (рр. 185–211).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/