THE INFLUENCE OF INTERACTIVE LEARNING ON THE LEVEL OF MENTAL DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILD
PDF 80-91 (Українська)

Keywords

junior schoolchildren
interactive learning
mental development
anxiety
selectivity of attention
memory

How to Cite

Podlisna, S. (2020). THE INFLUENCE OF INTERACTIVE LEARNING ON THE LEVEL OF MENTAL DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILD. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 6(12), 80–91. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.12.8

Abstract

The article considers the influence of interactive learning and constant psychological support on the level of mental development of a junior schoolchild. The analysis of literature sources showed that interactive learning as a specific form of organization of cognitive activity, promotes the manifestation of internal potential, optimizes the mental development of primary school students, creates comfortable learning conditions in which each student feels his success and intellectual ability. It is substantiated that the game, as one of the types of interactive learning, plays an important role in working with younger students, because the game is an extremely powerful tool for developing the abilities of primary school students. The experiment involved 366 junior high school students, namely: 111 students of the experimental class of parallel "B" of the primary school of the first stream, 129 students of the experimental class of parallel "B" of the primary school of the second stream and 126 students of the control class of parallel "A" of the second stream. The following methods were used: 1) Phillips school anxiety test; 2) sociometric method (J. Moreno); 3) proofreading test "Ring of Landolt" (selectivity of attention); 4) methods for studying the concentration and stability of attention (modification of the Pieron-Roser method); 5) methods for determining the mental development of junior high school students EF Zambatsevichene. It is determined that modern children need a completely different approach to education and upbringing. learning, in which each student feels his success and intellectual ability. The influence of interactive learning on: the formation of a high level of motivation to learn and the level of cohesion of class groups; to improve selectivity and concentration; to improve logical and mechanical memory, reduce anxiety in younger students. It is concluded that an effective means of developing the mental abilities of primary school students are new methods of interactive learning, including psychological play in combination with constant psychological support. It was determined that . From this we can conclude about the effectiveness of the latest methods of interactive learning and psychological support for the development of the personality of primary school children.
Based on the results of the study, the impact of interactive learning on: reducing the level of anxiety in younger students; on the formation of a high level of motivation for learning and the level of cohesion of class groups; on the selectivity and concentration of attention; to improve logical and mechanical memory. Based on the obtained results, methodological recommendations for primary school teachers were developed and tested in order to ensure the positive impact of interactive learning on the development of the personality of primary school students.
Prospects for further research are the improvement of interactive teaching methods, including psychological games and their further implementation in the educational process of secondary schools.

 

https://doi.org/10.31108/1.2020.6.12.8
PDF 80-91 (Українська)

References

Buchma, V. V. (2017). Diyalnisna samorealizatsiya osobistosti v osvitnomu prostori: monografiya [Dynamic and active personal self-fulfilment in educational space]. Kuiv: «Slovo». [in Ukrainian]

Vyigotskiy, L. S. (1991) Umstvennoe razvitie detey v protsesse obucheniya[Mental development of children in the learning process] Pedagogicheskaya psihologiya.(pp.247-430). Moscow. [in Russian]

Goncharenko, S. (1997) Ukrainskiy pedagogichniy slovnik.[Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Libid. [in Ukrainian]

Kremenʹ, V. H. (2017) Cuchasne myslennya y osvita: metodolohichnyy kontsept Naukove zabezpechennya rozvytku osvity v Ukrayini: aktualʹni problemy teoriyi i praktyky [Contemporary thinking and education: a methodological concept Scientific support for the development of education in Ukraine: current issues of theory and practice], Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Kyiv : Vydavnychyy dim «Sam». [in Ukrainian]

Korobko, S. L. (2008) Robota psihologa z molodshimi shkolyarami [Psychologist's work with younger pupils]. Kyiv: Litera LTD. [in Ukrainian]

Kocherga, O. V., Vasiliev O. О. (2003)Psihichne zdorov’ya molodshogo shkolyara. [Mental health of younger pupils] Psihologna batkivskih zborah.Kuiv: Redaktsiyi zagalno pedagogichnih gazet. [in Ukrainian]

Kosma, T. V. (1968) Mislennya uchiiv molodshogo shkilnogo viku.[Thinking of primary school pupils] (pp.131-132) Kyiv.[in Ukrainian]

Lyublinskaya, A. A. (1977) Uchitelyu o psihologii mladshego shkolnika.[To teacher about the psychology of a younger pupsils] Moscow. [in Russian]

Maksymenko, S. D. (2008) Osobistist: prognoz rozvitku i zhitteviyshlyah [Personality: prognosis and life path]Psihologichne oposeredkuvannya pedagogichnih vpliviv na rozvitok osobistisnoyi aktivnosti v osvitnomu prostori : metod. rekom.2008. (pp. 4–35.). Kyiv: DP «Informatsiyno-analitychne ahentstvo». [in Ukrainian].

Pidlisna, S. V., Maksymenko, S. D., Kokun, O. M. & other (2015). Vykorystannya psykholohichnykh vprav na urokakh u pochatkoviy shkoli [The use of psychological exercises in primary school lessons]. Psykholohichnyy suprovid yak zasib aktyvizatsiyi piznavalʹnoyi diyalʹnosti uchniv. (pp. 21-27). Kyiv: DP «Informatsiyno-analitychne ahentstvo». [in Ukrainian]

Pometun, O.I., Pirozhenko, L.V.(2004) Suchasniyurok [A modernlesson.]Interaktiviitehnologiyinavchannya. Kyiv: A.S.K. [inUkrainian].

Smulson, M. L. (2016) Rozvitok intelektu ta sub’ktnosti doroslih u virtualnomu prostori [Development of intelligence and subjectivity of adults in cyberspace] Tehnologiyi rozvitku intelektu: elektronniy fahoviy zhurnal Laboratoriyi novih informatsiynih tehnologiy navchannya. Kyiv. [in Ukrainian]

Tomchuk, S. M. (2006) Geneza negativnih psihіchnih staniv molodshih shkolyariv ta yih korektsiya [Genesis of negative mental states of junior school children and their correction]. Kyiv. [in Ukrainian]

Tretyak, T. M. (2017) Psihologschni osoblivosti mislenntvoyi diyalnosti shkolyariv [Psychological features of mental activity of younger pupils] Aktualʹni problem psykholohiyi: Zbirnyk naukovykh pratsʹ Instytutu psykholohiyi imeni H.S. KostyukaNAPN Ukrayiny. Tom.XI: 17,(pp. 312-323) Kyiv. [in Ukrainian]

Chernilevskiy, D. V.(2002) Didakticheskie tehnologii v vyisshey shkole [Didactic technologies in higher education] Moscow. [in Russian]

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/