QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE READINESS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN TO STUDY AT SCHOOL
PDF 41-49 (Українська)

Keywords

diagnostics of readiness for study at primary school
qualitative assessment of readiness
quantitative characteristics
measurement
normativity

How to Cite

Pirozhenko, T., Карабаєва, І., Soloviova , L., & Хартман , О. (2023). QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE READINESS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN TO STUDY AT SCHOOL. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 9(1), 41–49. https://doi.org/10.31108/1.2023.9.1.4

Abstract

Scientific considerations made it possible to conclude that the final stage of the diagnostic procedure is the assessment of measurements. Therefore, the article presents the generalized result of a set of diagnostic tasks in the form of assessments: levels and scores. They reflect a certain degree of development in older preschoolers of important components of personal development and activity: emotional-valuable, cognitive, regulatory, creative, and playful while end-to-end abilities and skills that underlie the key competencies of future school studying. Based on the practical application with 6-7-year-old preschoolers of the set of diagnostic tasks "Magic Transformations", the qualitative and quantitative indicators of five levels of the child's readiness for start to study at primary school were characterized.

Qualitative and quantitative indicators of a child's readiness to study at primary school are described as. The child's readiness for schooling is fully developed (63 – 47 points). The readiness of the child to study at school is sufficiently developed (46 – 32 points). The child's readiness to study at school is in the formative stage (31 – 16 points). The readiness of the child to study at school is conditional (15 – 7 points). The child is not ready for school (6 – 0 points).

In the future, it is planned to subject a scientific assessment of the educational, educational, and developmental influences on preschoolers from the side of adults in the matter of preparing preschoolers for studying at school, with further implementation of developments in the practice of working with children.

 

https://doi.org/10.31108/1.2023.9.1.4
PDF 41-49 (Українська)

References

Kosenchuk, О., Pirozhenko, Т., (2022) Otsiniuvannia yakosti osvitnoho protsesu v zakladakh doshkilnoi osvity za shkaloiu ECERS - 3: analitychnyi zvit za rezultatamy osnovnoho etapu polovoho doslidzhennia [Assessment of the Quality of the Educational Process in Preschool Education Institutions According to the ECERS - 3 Scale: an Analytical Report Based on the Results of the Main Stage of Field Research] Ukrainskyi instytut rozvytku osvity.

Mulika, К. (2008) Psykholohichna hotovnist shestyrichnoi dytyny do shkoly [The psychological readiness of a six-year-old child for school]. Poltava, POIPPO.

Shelestova, L. (2014) Metody diahnostyky kreatyvnosti doshkilnykiv u suchasnomu doshkilnomu zakladi. [Methods of diagnosing the creativity of preschoolers in a modern kindergarten]. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti № 11 (30) /11, s. 38-43.

Kuzmenko, V., Karabaeva, I. (2021) Rozvitok tvorchoyi uyavi starshih doshkilnikiv yak skladovoyi psihologichnoyi gotovnosti do navchannya u noviy ukrayinskiy shkoli [Development of creative imagination of senior preschoolers as a component of psychological readiness to study in the new Ukrainian school] PsihologIchniy chasopis: naukoviy zhurnal, Tom 7. Vip. 4. Kiyiv, C 88-99 /https://doi.org/10.31108/1.7.3.7

Karabaieva, I.I. Savinova, N.V. (2016) Monitorynh yakosti doshkilnoi osvity: kvalimetrychnyi pidkhid do otsinky rozvytku dytyny: [Monitoring of the Quality of Preschool Education: a Qualitative Approach to the Assessment of Child Development: Methodological Recommendations] metodychni rekomendatsii, Kіyiv: TOV «MTsFER, Ukraina», S. 56 – 61.

Nedelska, S.M, Akulova, O.Yu, Shumna, Т.Ye. (2020) Attention as the basic component of cognitive functions of the brain and its features in children with bronchial asthma. [Attention as a basic component of cognitive functions of the brain and its features in children with bronchial asthma]. Zaporozhye medical journal, 22(2), 215-219. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_22_2_13

Solovіova, L.I. (2021). Regulyativniy komponent diyalnosti u skladi kriteriyiv kompleksnoyi otsinki gotovnosti ditini do shkIlnogo zhittya. [Regulatory component of the activity as part of the criteria for a comprehensive assessment of the child's readiness for school life] Pedagogichna osvita: teoriya i praktika. Psihologiya. Pedagogika, 36 (2), 99–104. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3614. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728782

Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656

La Paro, K.M., Pianta, R.C. (2000) Predicting Children's Competence in the Early School Years: A MetaAnalytic Review of Educational Research. Vol. 0. № 4. P. 443-484

Lloyd, J.E.V., Hertzman, C. (2009) From Kindergarten readiness to fourthgrade assessment: Longitudinal analysis with linked population data, Social Science & Medicine. Vol. 68. P. 111-123

Prior, M., Bavin, E., Ong, B. (2011) Predictors of school readiness in five to six--year--old children from an Australian longitudinal community sample Educational Psychology. Vol. 31. № 1. P. 3-16.

Pirozhenko, T., Karabaieva, I., Soloviova, L., Khartman, O. (2022) Vyvchennia hotovnosti ditei starshoho doshkilnoho viku do systematychnoho navchannia v umovakh reformuvannia ukrainskoi shkoly. Psykholohichnyi chasopys.[Study of the readiness of older preschool children for systematic education in the conditions of reforming the Ukrainian school]. Psychological journal, 8(2), 18-32. https://doi.org/10.31108/1.2022.8.2.2

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Tamara Pirozhenko, Irina Karabaeva, Liudmyla Soloviova, Olena Khartman