NARRATIVE CONSTRUCTION OF PERSONALITY’S EXPERIENCE
PDF 7-17 (Українська)

Keywords

psychological and hermeneutic approach
narrative construction of experience
personality’s development
interpretation
personality’s experience
dialogue
characteristics of narrative construction of experience

How to Cite

Chepeleva, N., & Rudnytska, S. (2022). NARRATIVE CONSTRUCTION OF PERSONALITY’S EXPERIENCE. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 8(2), 7–17. https://doi.org/10.31108/1.2022.8.2.1

Abstract

Narrative construction of personality’s experience is interpreted as a semantic integration of single eventive blocks of individual's life into a coherent wholeness by means of speech practices in process of personality’s meaning creation.

Within the framework of psychological and hermeneutic approach, personality’s experience is considered as a semantic system constructed from running events (personality’s experience) by selecting events that are significant for a personality at the current moment and by arranging them into certain narrative structures. The leading mechanism of this process is interpretation, which considers the generation of new meanings through the use of process of dialogic interaction between internal and external contexts of a personality. At the same time, cultural patterns, which reflect the main sociocultural interpretive schemes, play a significant role in the process of narrative construction of experience.

Construction of personality’s experience, understanding reality and oneself in it is one of the most important conditions for personality’s development, since the semantic structures of a personality reflect and objectify in a narrative. These very structures ensure the orientation of a personality in the sphere of one’s existence in a socio-cultural environment, that is, they act as mechanisms of semantic regulation of human’s activities.

The main kinds of narrative construction of experience are therefore quasi-narrative, narrative and meta-narrative, and its main types are situational, eventive and semantic. The leading psychological mechanisms are quasi-interpretation, interpretation and dialogue. 

https://doi.org/10.31108/1.2022.8.2.1
PDF 7-17 (Українська)

References

Bart, R. (1994). Semiotika. Poetika: izbrannyye raboty. [Semiotics. Poetics: Selected Works]. Moskva: Progress-Universus [in Russian].

Bakhtin, M. M. (1975). Voprosy literatury i estetiki: issledovaniya raznykh let. [Questions of literature and aesthetics: studies of different years]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura [in Russian].

Brokmeyyer, Y., Kharre, R. (2000). Narrativ: problemy i obeshchaniya odnoy al'ternativnoy paradigmy. [Narrative: Problems and Promises of One Alternative Paradigm]. Voprosy filosofii [Questions of Philosophy], 3, 29-42 [in Russian].

Bruner, Dzh. (2005). Zhizn' kak narrativ. [Life is like a narrative]. Postneklassicheskaya psikhologiya [Post-nonclassical psychology], 1(2), 9-29 [in Russian].

Bruner, Dzh. (2006). Kul'tura obrazovaniya. [The culture of education]. Moskva: Prosveshcheniye [in Russian].

Vygotskiy, L. S. (1986). Psikhologiya iskusstva. [Psychology of art]. Moskva: Iskusstvo. Gadamer, KH.-G. (1988). Istina i metod. Moskva: Progress [in Russian].

Dem'yankov, V. Z. (1989). Interpretatsiya, ponimaniye i lingvisticheskiye aspekty ikh modelirovaniya na EVM. [Interpretation, understanding and linguistic aspects of their computer modeling]. Moskva: Izd–vo Mosk. un–ta [in Russian].

Dzherdzhen Dzh. (1995). Dvizheniye sotsial'nogo konstruktsionizma v sovremennoy psikhologii. [The movement of social constructionism in modern psychology]. Sotsial'naya psikhologiya: samorefleksiya marginal'nosti: Khrestomatiya. [Social psychology: self-reflection of marginality: Reader]. Moskva: INION RAN, 51-73 [in Russian].

Kalmykova, Ye. S., Mergentaler, E. (1998). Narrativ v psikhoterapii: rasskazy patsiyentov o lichnoy istorii. [Narrative in psychotherapy: patients' stories about personal history]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological journal], 19(5), 97-103 [in Russian].

Kaprara, Dzh., Servon, D. (2003). Psikhologiya lichnosti. [Psychology of Personality]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Krossli, M. L. (2013). Narrativnaya psikhologiya. Samost', psikhologicheskaya travma i konstruirovaniye smyslov: monografíya. [Narrative psychology. Self, psychological trauma and the construction of meanings: a monograph]. Khar'kov: Gumanitarnyy Tsentr [in Russian].

Leont'yev, D. A. (2013). Lichnostnoye izmereniye chelovecheskogo razvitiya. [Personal dimension of human development]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 3, 67-80 [in Russian].

Lukov, Val. A., Lukov, Vl. A. (2013). Tezaurus kak oriyentatsionnyy kompleks. [Thesaurus as an orientation complex]. Znaniye. Ponimaniye. Umeniye [Knowledge. Understanding. Skill], 2, 107-110 [in Russian].

Maddi, S. R. (2005). Smysloobrazovaniye v protsesse prinyatiya resheniy. [Meaning in the decision-making process]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological journal], 26(6), 87-101 [in Russian].

Mashbyts, Yu. I. (2002). Psykholohichni mekhanizmy navchannia: teoretyko-metodolohichni aspekty. [Psychological mechanisms of learning: theoretical and methodological aspects]. Rozvytok pedahohichnoi i psykholohichnoi nauky v Ukraini 1992 – 2002. : zb. nauk. prats do 10-richchia APN Ukrainy. [Development of pedagogical and psychological science in Ukraine 1992 - 2002. : coll. of science works for the 10th anniversary of the Academy of Educational Sciences of Ukraine]. Kharkiv [in Ukrainian].

Porshnev, B. F. (1979). Sotsial'naya psikhologiya i istoriya. [Social psychology and history]. Moskva: Nauka [in Russian].

Sapogova, Ye. Ye. (2020). Labirinty avtobiografii: ekzistentsial'no-narrativnyy analiz lichnykh istoriy. [Labyrinths of autobiography: an existential-narrative analysis of personal stories]. Sankt-Peterburg: Aleteyya [in Russian].

Smulson, М. L. (2003). Psykholohiya rozvytku intelektu : monohrafiya [Psychology of intellect development: a monograph]. Kyiv: Nora-Druk [in Ukrainian].

Trufanova, Ye. O. (2018). Sub"yekt i poznaniye v mire sotsial'nykh konstruktsiy. [Subject and cognition in the world of social constructions]. Moskva: Kanon+ ROOI «Reabilitatsiya» [in Russian].

Fridman, Dzh., Kombs, Dzh. (2001). Konstruirovaniye inykh real'nostey: Istorii i rasskazy kak terapiya. [Constructing Alternate Realities: Stories and Narratives as Therapy]. Moskva: Klass [in Russian].

Chepeleva, N. V. (Red.). (2009). Problemy psikhologicheskoy germenevtiki. [Problems of psychological hermeneutics]. Kiyev: NPU imeni M.P. Dragomanova [in Russian].

Chepeleva, N. V. (2020). Interpretatsiya kak mekhanizm konstruirovaniya opyta lichnosti. [Interpretation as a mechanism for constructing the experience of the individual]. Aktualni problemy psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T. II: Psykholohichna hermenevtyk [Actual problems of psychology. Collection of scientific works of the G.S. Kostyuk Institute of Psychology NAPS of Ukraine. Vol. II: Psychological hermeneutics], 12, 4-18 [in Russian].

Chepelyeva, N. V. (2011). Leytmotyv yak providna liniya rozvytku osobystosti. [The leitmotif as a leading line of personality development]. Aktualʹni problemy psykholohiyi : zb. nauk. pratsʹ Instytutu psykholohiyi imeni H. S. Kostyuka NAPN Ukrayiny. T. II.: Psykholohichna hermenevtyka [Actual problems of psychology: coll. of science Proceedings of the G.S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Vol. II.: Psychological hermeneutics], 7, 5-14 [in Ukrainian].

Chepelieva, N. V. (Red.). (2019). Dyskursyvni tekhnolohii samoproektuvannia osobystosti: monohrafiia. [The leitmotif as a leading line of personality development]. Kyiv: Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. URL: http://lib.iitta.gov.ua/717132/ [in Ukrainian].

Chepelieva, N. V., Rudnytska, S. Yu. (2018). Psykholohichna kharakterystyka osobystosti, zdatnoi do samoproektuvannia. [Psychological characteristic of a personality capable of self-projection]. Pedahohika i psykholohiia [Pedagogy and psychology], 1, 71-77 [in Ukrainian].

Shmid, B. (2003). Narratologiya. [Narratology]. Moskva: YAzyki slavyanskoy kul'tury [in Russian].

Baddeley, J., Singer, J. A. (2007). Charting the life story’s path: narrative identity across the life span. Handbook of narrative research methods. Thousand Oaks, CA: Sage, 177-202. Doi.org/10.4135/9781452226552.n7

Bauer, J. J., McAdams, D. P. (2004). Personal growth in adults’ stories of life transitions. Journal of Personality, 72, 573-602. Doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00273.x

Berger, P. L., Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality. A Treatise on sociology of Knowledge. Doubleday & Company, New York.

Brockmeier, J., Carbaugh, D. (2001). Narrative and identity. Narrative and identity: studies in autobiography, self, and culture. Amsterdam: John Benjamins.

Burr, V. (1995). Social Constructionism. London-NewYork: Routledge.

Gotdiener, M. (1998). Postmodern Sensioties. Material Culture & the Form of postmodern life. Oxford: Blackwell.

Harré, R. (1989). Language games and the texts of identity. Texts of Identity. Sage: London.

McAdams, D. P. (2008). Personal narratives and the life story. Handbook of personality : theory and research (3rd ed.) / In O. John, R. Robins, L. Pervin (Eds.). NewYork: Guilford Press, 242-262.

Polkinghorne, D. E. (1989). Narrative Knowing and the Human Sciences. American Journal of Sociology. 95(1), 258-260.

Potter, J. (1993). A model of discourse in action / Jonathan Potter, Derek Edwards, Margaret Wetherell. American behavioral scientist, 36(3), 383-401.

Sarbin, T. R. (1986). The narrative as a root metaphor for psychology. Narrative psychology : the storied nature of human conduct / In T. R. Sarbin (Ed.). NewYork: Praeger, 3-21.

Shotter, J. (1997). The Social Construction of our Inner Selves. Journal of Constructivist Psychology, 10, 7-24.

Write, H. (1973). Metahistory: the Historical Imagination in the Nineteenth-Century Europe. Baltimore, London: Johns Hopkins University Press.

Varela, F. J., Thompson, E., Rosch E. (1991). The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience. Cambridge. Mass. London: The MIT Press, 75-76.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Natalia Chepeleva, Svitlana Rudnytska , Svitlana Rudnytska