PROBLEMS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF MILITARY SERVANTS’ EMOTIONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT
PDF 54-64 (Українська)

Keywords

emotional intelligence
emotional leadership
emotional leadership in the military
leadership in the military

How to Cite

Lagodzinsky, V. (2021). PROBLEMS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF MILITARY SERVANTS’ EMOTIONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 7(1), 54–64. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1.5

Abstract

The article purpose is to present the theoretical analysis of the concepts of emotional intelligence and emotional leadership and to determine the application of emotional intelligence skills, as a part of leadership, by service members during managing a military unit.

The research methods: theoretical ones such as analysis of theoretical sources on service member’s professional training; classification and systematization of data related to the theoretical aspects of service member’s leadership qualities formation based on the concept of emotional intelligence.

The works of national authors for the last decade that analysed the development of leadership qualities, emotional intelligence, and military servant’s emotional leadership have been reviewed. The theories and models of emotional intelligence and emotional leadership were examined. Emotional intelligence, as an integral part of emotional leadership, contributes to the service member’s personal and professional growth, influencing their ability to manage a military unit. The basic principles of emotional intelligence in leadership were revealed, which would allow a service member to use emotional intelligence to improve managing efficiency.

The conclusion is: military leaders should develop emotional intelligence to improve the efficiency of unit management. Emotional intelligence determines service members’ emotional leadership potential; it is a component that should be used during managing a military unit, as it can positively influence organizational development during and can improve relationship management skills, namely, social sensitivity to  define new activities, the content, forms and methods of interactions in a team.

 

https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1.5
PDF 54-64 (Українська)

References

Ahaiev, N. A., Kokun, O. M., Pishko, I. O., Lozinska, N. S., Herasymenko, M. V., & Tkachenko, V. V. (2014). Psykholohichne zabezpechennia rozvytku liderskykh yakostei maibutnikh ofitseriv. [Psychological bases of realization of the task of the higher military school concerning formation of the future officer as the leader]. K.: Metodychnyi posibnyk. Naukovo-doslidnyi tsentr humanitarnykh problem zbroinykh syl Ukrainy. Ministerstvo oborony Ukrainy - Methodical manual. Research Center for Humanitarian Problems of the Armed Forces of Ukraine. Ministry of Defence Ukraine. [in Ukrainian]

Boiko, O. V., Mytsenko, D.V., & Romanyshyn, A.M. (2009). Psykholoho-pedahohichnyi praktykum liderstva komandyra vzvodu (roty). [Psychological and pedagogical workshop for platoon (company) leadership]. Navch.-metod. posibn. - Training manual. Lviv: ASV. [in Ukrainian]

Boiko, O. V., & Pokhnatiuk, S.V. (2012). Psykholoho-pedahohichnyi analiz vidminnostei funktsii kerivnytstva i liderstva u profesiinii diialnosti komandyra pidrozdilu. [Psychological and pedagogical analysis of the differences between the functions of leadership and leadership in the professional activities of the unit commander]. Pytannia pedahohiky. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. - Questions of pedagogy. Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 2(27), 5-10. [in Ukrainian]

Boiko, O. V. (2012). Metodolohichni osnovy doslidzhennia liderskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u VVNZ. [Methodological bases of research of leadership competence of future officers in Higher military educational establishments]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity - Pedagogy and psychology of vocational education. Lviv, 3, 16–24. [in Ukrainian]

Boiko, O. V. (2017). Tsinnisna kontseptsiia formuvannia liderskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv zbroinykh syl Ukrainy u VVNZ. [Value concept of formation of leadership competence of future officers of the Armed Forces of Ukraine in Higher Military Educational Institutions]. Viiskova osvita - Military education, 2, 7-18. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2017_2_3 [in Ukrainian]

Bojacis, R., & Makki, Je. (2007). Rezonansnoe liderstvo: Samousovershenstvovanie i postroenie plodotvornyh vzaimootnoshenij s ljud'mi na osnove aktivnogo soznanija, optimizacii i jempatii. [Resonant Leadership: Renewing Yourself and Connecting with Others Through Mindfulness, Hope, and Compassion]. M.: Al'pina Biznes Buks. [in Russian]

Goulman, D. (2005). Jemocional'noe liderstvo: Iskusstvo upravlenija ljud'mi na osnove jemocional'nogo intellekta. [Emotional Leadership: The Art of Managing People Based on Emotional Intelligence]. M.: Al'pina Biznes Buks. [in Russian]

Dubrovynskyi, H., & Riabova, O. (2019). Zviazok emotsiinoho intelektu viiskovosluzhbovtsia z psykholohichnoiu sumisnistiu u viiskovomu pidrozdili. [The connection between the emotional intelligence of a serviceman and psychological compatibility in a military unit]. Pytannia psykholohii. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy - Questions of psychology. Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 1 (51), 17-23. [in Ukrainian]

Evtihov, O. V. (2007). Trening liderstva. [Leadership training]. Monografija - Monograph. SPb.: Rech'. [in Russian]

Elin, S. A. (2012). Psihologicheskie aspekty formirovanija gruppovogo li-derstva v voinskom kollektive. [Psychological aspects of the formation of group leadership in a military collective] IV Mezhdunarodnaja studencheskaja jelektronnaja nauchnaja konferencija. Studencheskij nauchnyj forum - International student electronic scientific conference. Student Scientific Forum. Rezhim dostupu: //http://www.rae.ru/forum2012/290/2059. [in Russian]

Karuzo, D., & Salovei, P. (2016). Emotsiinyi intelekt kerivnyka: yak rozvyvaty y vykorystovuvaty chotyry bazovi navychky emotsiinoho liderstva. [Leader's emotional intelligence: how to develop and use the four basic skills of emotional leadership]. K.: Sammit-Knyha. [in Ukrainian]

Kets de Vris, M. (2004). Mistika liderstva: Razvitie jemocional'nogo intellekta.[The leadership mystique a user’s manual for the human enterprise]. M.: Al'pina Biznes Buks. [in Russian]

Kozlovska, S. H., Padurets, H. I., & Chudaieva, I. B. (2013). Emotsiina kompetentnist ta liderstvo. [Emotional competence and leadership]. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu - Bulletin of the Eastern European University of Economics and Management, 1 (14), 130-140. [in Ukrainian]

Kokun, O. M. (2012). Psykholohichna struktura liderskykh yakostei maibutnoho ofitsera. [Psychological structure of leadership qualities of the future officer]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy - Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 4 (29), 170 - 174. [in Ukrainian]

Kolosovych, O. S. (2013). Psykholohichni osoblyvosti neformalnoho liderstva u viiskovykh pidrozdilakh. [Psychological features of informal leadership in military units]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav - Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 1, 170-179. [in Ukrainian]

Krasnov, E.V., & Kornilova, T. V. (2016). Jemocional'nyj intellekt i tolerantnost' k neopredelennosti kak prediktory rezul'tativnosti dejatel'nosti voennyh rukovoditelej. [Emotional Intelligence and Uncertainty Tolerance as Predictors of the Performance of Military Leaders]. Vestnik SPbGU- Bulletin SPbGU, 16.(3), 28-43. [in Russian]

Krupskyi, O. P., & Kiba, K. S. (2012). Vzaiemozviazok mizh emotsiinoiu kompetentnistiu ta liderstvom yak skladnykamy pedahohichnoi diialnosti. [The relationship between emotional competence and leadership as components of teaching]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly - Higher and secondary school pedagogy, 36, 222-229. [in Ukrainian]

Lahodzinskyi, V.V. (2019). Teoretychnyi analiz poniattia «emotsiine liderstvo» yak odnoho iz vydiv liderstva. [Theoretical analysis of the concept of "emotional leadership" as one of the types of leadership]. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. pr. In-tu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T. I : Orhanizatsiina psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia - Actual problems of psychology: a collection of scientific works of the Institute of Psychology. GS Kostyuk NAPS. TI: Organizational psychology. Social Psychology. Economic psychology, 54, 55–61. [in Ukrainian]

Matsevko, T. M., & Kutsyi, O. A. (2013). Doslidzhennia emotsiinoho intelektu pry formuvanni liderskykh yakostei serzhantskoho skladu zbroinykh syl Ukrainy. [Research of emotional intelligence in the formation of leadership qualities of sergeants of the Armed Forces of Ukraine]. Problemy ekstremalnoi ta kryzovoi psykholohii - Problems of extreme and crisis psychology, 14 (I), 211-219. [in Ukrainian]

Pishko, O. I., & Tkachenko, V. V. (2012). Sotsialno-psykholohichni chynnyky formuvannia liderskykh kompetentsii viiskovosluzhbovtsiv. [Socio-psychological factors in the formation of leadership competencies of servicemen]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy - Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 5 (30), 252-257. [in Ukrainian]

Rozhdestvenskyi, A., & Monzani, L. (2020). Liderstvo na poli boiu: doslidzhennia viiskovoho liderstva v Ukraini. [Leadership on the battlefield: a study of military leadership in Ukraine]. Retrieved from https://lvbs.com.ua/news/liderstvo-na-poli-boyu-doslidzhennya-vijskovogo-liderstva-v-ukrayini/. [in Ukrainian]

Snihur, L. A., Sarafaniuk, E. I, Lukhanin, V. V., & Vorona, V. V. (2016). Psykholohichni osnovy realizatsii zavdannia vyshchoi viiskovoi shkoly shchodo formuvannia maibutnoho ofitsera yak lidera. [Psychological bases of realization of the task of the higher military school concerning formation of the future officer as the leader]. Psykholohiia. Nauka i osvita - Psychology. Science and education, 6, 53-58. [in Ukrainian]

Tkachuk, P. P. (2010). Liderstvo serzhanta ta ofitsera (psykholoho-pedahohichnyi aspekt). [Sergeant and officer leadership (psychological and pedagogical aspect)]. Navch. posibn. - Tutorial, Lviv: ASV. [in Ukrainian]

Khmiliar, O. F. (2018). Kontseptsiia liderstva za standartamy armii krain NATO [Conception of leadership in accordance with the armies standards of NATO countries)]: navchalnyi posibnyk.- Tutorial. K.: NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho. [in Ukrainian]

Bar-On, R. (1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): A test of emotional intelligence. Toronto, Canada: Multi-Health Systems, Inc.

Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence. Emotion, 1(3), 232–242. https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232.

Field Manual № 6-22. Leader Development. Headquaters. Departement of the Army. Washington DC, June 2015. Retrieved from https://fas.org/irp/doddir/army/fm6-22.pdf.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/