THE CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL FIELD FOR THE PROBLEM OF ADOLESCENTS’ EXCESSIVE INVOLVEMENT INTO SOCIAL NETWORKING
PDF 19-28 (Українська)

Keywords

excessive involvement
social networking
Internet addiction
addictions
adolescence

How to Cite

Lebedynets-Roda, O. (2020). THE CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL FIELD FOR THE PROBLEM OF ADOLESCENTS’ EXCESSIVE INVOLVEMENT INTO SOCIAL NETWORKING. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 6(9), 19–28. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.9.2

Abstract

The article examines the impact of social networking on adolescents’ mental health. In the modern conditions, the Internet and social networking have become an integral part of every adolescent’s life. Informational communicative technologies have been organically “built into” the social situation of modern adolescents’ development. Social networking and the Internet bring developmental opportunities, as well as are a source of risks for adolescents’ mental health. The problem of violence and excessive involvement is recognized as the most important negative social factor.

The article considers the conceptual and terminological field of the problem of adolescents’ excessive involvement into social networking. The concepts of “involvement”, “involvement into social networking”, “adolescents’ excessive involvement” and “addiction” are discussed. The types of adolescents-users of social networks (“creators”, “critics”, “collectors”, “public workers”, “consumers” and “inactive ones”) and the types of adolescents’ involvement into social networking are outlined. These types of adolescents’ involvement into social networking are the following: self-presentation; social networking as an attribute of an adolescent’s image; satisfaction of the need for communication; participation in social life; self-presentation as a goal; self-affirmation based on a number of “friends”; existing problems with self-concept. Basing on the reviewed psychological and pedagogical literature, we identified three levels of adolescents’ involvement into social networking (daily, active, or excessive). The analyzed scientific works outlined the main factors contributing to adolescents’ excessive involvement and, later, dependence on (addiction to) social networking and the Internet. The risks of adolescents’ excessive involvement into social networking (harmful network content and communications, consumer and electronic (cyber) risks and Internet addiction) are examined. The two types that pose the greatest threat to adolescents’ mental health have received a closer and detailed attention. These two types are communicative risks and addiction to social networking. The typical scenarios having communicative risks, such as cyberbullying and grooming, are described.

 

https://doi.org/10.31108/1.2020.6.9.2
PDF 19-28 (Українська)

References

Bogdan, M. S., Goretska, O. V. (2014) Psihologіchnі osoblivostі spіlkuvannya zalezhnih vіd sotsIalnih merezh [Psychological features of communication of addicts on social networks]. Psihologіya і sotsіologіya: problemi praktichnogo zastosuvannya, 7, 25–29 [In Ukrainian].

Vakulіch, T. M. (2005) Internet-zalezhnіst yak noviy vid aditivnoyi povedіnki [Internet addiction as a new type of additive behavior]. Naukoviy chasopis NPU іm. M. Dragomanova. Ser.: Psihologіya, 7 (31), 22–29 [In Ukrainian].

Voyskunskiy, A. E. (2014) Sotsialnaya pertseptsiya v sotsialnyih setyah [Social perception іn social media]. Vestnik Moskovkogo universiteta. Ser.: Psihologiya, 2, 90–104 [In Russian].

Gubina, S. T., Yugova, N. L. (2014) Vospriyatie podrostkami informatsii v seti Internet: profilaktika internet-zavisimogo povedeniya [Teenagers' perception of information on the Internet: prevention of Internet addictive behavior]. Diskussiya, 1 (42), 111–117 [In Russian].

Danko, Yu. A. (2012) Sotsіalnі merezhі yak forma suchasnoyi komunikatsiyi: plyusi i minusi [Social networks as a form of modern communication: pros and cons]. Suchasne suspilstvо, 2, 179–184 [In Ukrainian].

Danko, Yu. A. (2012) Fenomen sotsіalnih merezh u kontekstі stanovlennya і rozvitku merezhevogo suspіlstva [The phenomenon of social networks in the context of the formation and development of a network society]. Vіsnik Mіzhnarodnogo slov'yanskogo unіversitetu. Ser.: Sotsіologіchnі nauki, 1-2 (15), 53–59 [In Ukrainian].

Litovchenko, I. V. (2010) Dіtu v Internetі: yak navchiti bezpetsі u vіrtualnomu svіtі: posіb. dlya batkіv [Kids on the Internet: How to Teach Security in the Virtual World: A Guide for Parents]. K: «Vidavnichiy budinok «Avanpost-Prim» [In Ukrainian].

Molchanov, S. V., Almazova, O. V., Poskrebyisheva, N. N. (2018) Kognitivnyie sposobyi pererabotki sotsialnoy informatsii iz internet-seti v podrostkovom vozraste [Cognitive ways of processing social information from the Internet in adolescence]. Natsionalnyiy psihologicheskiy zhurnal, 3 (31), 57–68 [In Russian].

Nemesh, O. M. (2014) Vpliv spіlkuvannya v sotsіalnih merezhah na rozvitok osobistostі pіdlіtka [The influence of communication on social networks on the development of adolescent personality]. Zbіrnik naukovih prats K-PNU іmenі Ivana Ogіеnka, 26, 442–456 [In Ukrainian].

Sergееva, N. V. (2010) Sotsіalno-pedagogіchnі umovi profіlaktiki komp’yuternoyi adiktsiyi pidlitkiv [Socio-pedagogical conditions for the prevention of computer addiction in adolescents]: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. In-t probl. vihovannya NAPN Ukrayiny. Kyiv [In Ukrainian].

Soldatova, G. U., Rasskazova, E. I. (2014) Bezopasnost podrostkov v Internete: riski, sovladanie i roditelskaya mediatsiya [Online Teen Safety: Risks, Coping and Parental Mediation]. Natsionalnyiy psihologicheskiy zhurnal, 3 (15), 39–51 [In Russian].

Turetska, H. I. (2012) Psihologіchnі chinniki Internet-zalezhnostі [Psychological factors of Internet addiction]. Naukoviy vіsnik Lvіvskogo derzhavnogo unіversitetu vnutrіshnіh sprav, 2 (2), 95–104 [In Ukrainian].

Karabanova, O. A. (2010) Social Situation of Child’s Development – the Key Concept in Modern Developmental Psychology. Psychology in Russia: State of the Art. Vol. 3. pp. 130–153.

Lewis, M., Neighbors, С. (2005) Self-determination and the use of self-presentational strategies. Journal of Social Psychology. Vol. 145. рр. 469–489.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/