THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR RESEARCH ON AN INDIVIDUAL’S ECONOMIC SELF-IDENTIFICATION
Olha Lavrenko
H. S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-9943-9536
PDF 71-83 (Українська)

Keywords

self-determination
economic self-determination
self-fulfilment
self-realization
self-actualization

How to Cite

Lavrenko, O. (2019). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR RESEARCH ON AN INDIVIDUAL’S ECONOMIC SELF-IDENTIFICATION. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 5(5), 71-83. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.5.6

Abstract

The article analyzes the theoretical and methodological approaches to psychological research on the concept of an individual’s economic self-determination. This issue is not only scientific but also practical, since more than half of the modern Ukrainian labour force is youth, who have their own orientations, interests and needs. The further development of our society and its future generations depends on their ability to be economically self-determined.

The concept of self-determination is central to the psychology of personality and the social psychology. The modern scientific sources emphasize the complexity and multidimensionality of an individual’s self-determination as a process and examine the following types of self-determination: social, professional, moral, economic, personal, life, family, individual, political, religious, etc.

Economic self-determination is a concept close to such other “self” phenomena as self-determination, self-realization, self-fulfilment, self-actualization, therefore, the article analyzes their characteristics and differences between them.

An individual’s economic self-determination is understood as a process of awareness, understanding and actualization by an individual of his/her position in economic relations, constituted by his/her ideas about him/her as an active actor of the economy, his/her attitudes towards him/herself as an economic actor and manifestations of the corresponding motives, interests, strategies of economic behaviour, coordinated with economic values ​​and moral standards.

As for students, their economic self-determination goes in parallel with their professional one during their professionalization. The main content of professional self-determination is searching for their own place and meanings in the professional field, and the core of economic self-determination is searching for an optimal position in economic relations (concerning exchanges, labour, property, etc.) and a way of their existence within these relations.

The article emphasized that the meaningful results of an individual’s economic self-determination include his/her attitudes to economic goods and property, sources of material goods and ways of their acquisition; wealth and poverty; different economic activities; to him/herself as an economic actor. And the core of an individual’s economic self-determination is morality as an internal regulator.

PDF 71-83 (Українська)

References

Ivanova, N. L. (2011) Samoopredelenie lichnosti v biznese: problemyi i modeli issledovaniya [Self-determination of personality in business: problems and models of research]. Psihologiya. Zhurnal Vyisshey shkolyi ekonomiki. T. 8. # 2. Dostup za URL: https://psy-journal.hse.ru/data/2013/10/30/1283359891/Ivanova_8-02pp28-39.pdf.

Zhuravlev, A. L., Kupreychenko, A. B. (2007) Ekonomicheskoe samoopredelenie: Teoriya i empiricheskie issledovaniya [Economic Self-Determination: Theory and Empirical Research]. Moskva: In-t psihologii RAN.

Kokun O.M. (2013). ZhittEve ta profesIyne samozdIysnennya yak predmet doslIdzhennya suchasnoYi psihologIYi [Vital and professional self-realization as a subject of study of modern psychology ]. Praktichna psihologIya ta sotsIalna robota. 2013. # 9.

Loginova, N. A. (1980) Sharlotta Byuler – predstavitel gumanisticheskoy psihologii [Charlotte Buehler - the representative of humanistic psychology]. Dostup za URL: http://voppsy.ru/issues/1980/801/801154.htm

Martinyuk, I. O. (2003) Problemi zhittEvogo samoviznachennya molodI (dosvId prikladnogo doslIdzhennya). [ Problems of youth self-determination (experience of applied research)]- KiYiv, 2003. – 25 s.

PolIschuk Tetyana (2018) SamoaktualIzatsIya yak chinnik psihologIchnogo blagopoluchchya osobistostI [Self-actualization as a factor in the psychological well-being of the individual] // PsihologIchnI vimIri kulturi, ekonomIki, upravlInnya: Naukoviy zhurnal. #XI. Dostup za URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/42269/2/2018v11_Polishchuk_T-Samoaktualizatsiia_yak_236-243.pdf

Serdyuk, L. Z. (2017) SamodetermInatsIya osobistostI yak psihologIchna osnova YiYi samorealIzatsIYi / L.Z.Serdyuk, O.M.Shamich [Self-determination of personality as a psychological basis of its self-realization] // AktualnI problemi psihologIYi: ZbIrnik naukovih prats Institutu psihologIYi ImenI G.S. Kostyuka NAPN UkraYini. Tom VI: PsihologIya obdarovanostI. – Vipusk 13. – KiYiv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I. Franka, 2017. S. 164-173.

Sich, V. M. , Sich, V. O. (2014) OsoblivostI konfIguratsIYi strukturnih skladovih ekonomIchnogo samoviznachennya studentskoYi molodI [Features of the configuration of structural components of economic self-determination of student youth ]. Problemi suchasnoYi psihologIYi. ZbIrnik naukovih prats, 24. Kiyiv.

Sich, V. M., Sich, V. O.(2015) Zv’yazok mIzh osoblivostyami ekonomIchnogo samoviznachennya studentskoYi molodI ta YiYi sotsIalno-demografIchnimi, organIzatsIyno-profesIynimi harakteristikami [Relationship between the peculiarities of economic self-determination of student youth and its socio-demographic, organizational and professional characteristics] / V.M. Sich, V.O. Sich // Dostup za URL: http://ophep_2015_ 1_ 14.pdf .

SotsIalno-psihologIchne zabezpechennya ekonomIchnoYi sotsIalIzatsIYi molodI: monografIya (2018) [Social-psychological ensuring of youth's economic socialization: a monograph] K.: Institut psihologIYi ImenI G.S.Kostyuka NAPN UkraYini, URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712474

SotsIalno-psihologIchnI zakonomIrnostI stanovlennya ekonomIchnoYi kulturi molodI: monografIya (2012) [Socio-psychological regularities of the formation of the youth's economic culture: a monograph] Kyiv.

Sotsialno-psihologichni problemi stanovlennya sub`ekta ekonomichnoyi sotsializatsiyi: monografIya (2012) [Socio-psychological problems of the subject of economic socialization becoming: a monograph]. KIrovograd: Imeks-LTD,.

Harchenko, V. E. (2014) Teoretichniy analIz pIdhodIv schodo viznachennya ponyattya «samorealIzatsIya osobistostI» u psihologIchnIy lIteraturI [Theoretical analysis of approaches to the definition of "self-realization of personality" in psychological literature] // NaukovI zapiski NatsIonalnogo unIversitetu «Ostrozka akademIya» . SerIya «PsihologIya I pedagogIka» Vipusk 30. – Dostup za URL:https://psj.oa.edu.ua/articles/2014/n30-ua/Harchenko_NZ_Vyp_30.pdf

Haschenko, V. A. (2005) Ekonomiko-psihologicheskaya model sub'ektivnogo ekonomicheskogo blagopoluchiya (soobschenie 2) [Economic and psychological model of subjective economic well-being (Post 2)] / Psihologicheskiy zhurnal. T.26. # 4.

Haschenko, T. G. (2015) Ekonomicheskaya sub'ektnost lichnosti agrariya kak prediktor ego ekonomicheskoy aktivnosti [The economic subjectivity of the individual agrarians as a predictor of its economic activity] // Sovremennyie issledovaniya sotsialnyih problem (elektronnyiy nauchnyiy zhurnal). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskayasubektnost-lichnosti-agrariya-kak-prediktor-ego-ekonomicheskoy-aktivnosti;

Shvidkiy, A. L. (2002) Psihologo-pedagogIchna kontseptsIya zhittEvogo samoviznachennya kolegIstIv. [Schvidky L. Anatoly/ Psicho-pedagogical conception of life self-determination by collegium pupils. Manuscript] Kyiv.

Hitrosh, L. V. (2012) SotsIalno-psihologIchnI chinniki sub’Ektnogo samoviznachennya studentskoYi molodI v sistemI ekonomIchnih vIdnosin: [Socio-psychological factors of subjective self-determination of student youth in the system of economic relations] Lugansk.

Ukrayinske «pokolinnya Z»: tsInnostI ta orIEntiri – Rezultati zagalnonatsIonalnogo opituvannya (2017) [Ukrainian "Generation Z": Values and Benchmarks - Results of a nationwide survey] Kiyiv. URL: http:// neweurope.org.ua/.../ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-oriyentyry.

Bühler Ch (1962) Genetic aspects of the self. In: Fundamentals of psychology of the self. Annals of the New York Academy of Sciences, v. 96, art. 3. N. Y.

Bühler, Ch. (1961) Meaningful living in the mature years. In: Aging and leisure. (Ed. by R. W. Kleemeir). N. Y.

Bühler, Ch. (1933). Der menshliche Lebenslauf als psychologisches Problem. [The menshliche CV as a psychological problem] Leipzig.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/