THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF THE SOCIAL WORK SPECIALIST IN PRACTICAL PROFESSIONAL ACTIVITY
Valentyna Balakhtar
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
https://orcid.org/0000-0001-6343-2888
PDF 9-24 (Українська)

Keywords

Social Work specialist
social and psychological support
stages of professional development
Social Work

How to Cite

Balakhtar, V. (2018). THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF THE SOCIAL WORK SPECIALIST IN PRACTICAL PROFESSIONAL ACTIVITY. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 4(9), 9-24. https://doi.org/10.31108/1.2018.9.19.1

Abstract

Today, a special attention is required the Social Work as a new type of professional activity, and the formation of a personality of Social Work specialist presents a variety of different requirements for his/her personality and professional qualities. Socio-psychological support for the personality development of a Social Work specialist is conditioned by the content of its work, the multidisciplinarity and multifunctionality of Social Work as a professional activity, the requirements for the personality of a specialist, the development and self-designing of professionally oriented activities, the realization of him/herself as a specialist, professional and self-actualization of personal potential in order to achieve of the peaks of professionalism. The formation of the personality of a Social Work specialist in practical professional activities covers the stages of professional adaptation, the formation of professional competence, professional skills, the improvement of professional skills and the transfer of experience and post-employment stage.

The socio-psychological accompaniment of the professional formation of a Social Work specialist is defined as a complex of successive measures contributing to the optimization of the formation and development in the person of the professional orientation, professionally important qualities and properties, aimed at self-realization of a specialist as a professional, the maximum realization of personal potential in professional activity at various stages of professional formation (professional adaptation, formation of professional competence, professional skill, perfection professional skills and experience transfer and post-employment stage).

The necessity of studying the process of professional development of the personality of specialists and updating of the personnel potential of the social sphere, as well as organization of socio-psychological support for the professional development of the personality of a specialist, which provides a set of organizational and psychological measures aimed at creating favorable conditions for a professional and starts with the first experience of social connections, manifestation of their own strengths and opportunities, the realization of their own abilities and capabilities, professional self-esteem education, acquisition of life experience, preparation for independent life, education, formation and awareness of him/herself as a professional, enrichment of professional experience, the desire to achieve the ideal of a Social Work specialist, inner harmony, self-improvement, self-affirmation and self-actualization of a specialist as a professional, achievement of "acme" and lasts all life has been proved.

 

PDF 9-24 (Українська)

References

Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – [5-е изд., испр. и доп.]. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 365 с.

Балахтар В. В. Особливості професійного становлення особистості фахівця з соціальної роботи залежно від психологічного благополуччя / В. В. Балахтар // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – №3(47), 2018. – Т. 1. – Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2018. – С. 17-25.

Даль В. І. Толковый словарь русского языка. Современное написание / В. І. Даль. – М.: АСТ, 2010. – 815 с.

Зеер Э. Ф. Психология профессий: учебн. пособие / Э. Ф. Зеер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. – 336 с.

Энциклопедия юридической психологии: под ред. проф. А. М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 607 с.

Казакова Е. И. Толерантность – путь к развитию / Е. И. Казакова. – СПб: Изд-во Ютас, 2007. – С. 24-36.

Карагодіна О. Г. Запровадження супервізії у соціальній роботі: бар’єри та ресурси О. Г. Карагодіна, О. О. Байдарова // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – №1(4). – С.29-36.

Кокун О. М. Методологічні засади та практичні заходи психофізіологічного забезпечення професійного становлення фахівця / О. М. Кокун // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. ім. І.Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 5. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 214-223.

Корнюшина Р. Зарубежный опыт социальной работы : [учеб. пособие] / Р. Корнюшина – Владивосток: изд-во Далневосточного университета, 2004. – 85 с.

Кривоконь Н. І. Супервізія як чинник вдосконалення соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. – 2016. – Вип. 61. – С. 64-68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2016_61_14

Лавриненко С. Л. Психологічний супровід розвитку професіоналізму вчителя гімназії / С. Л. Лавриненко // Вісник післядипломної освіти. – 2009. – Вип. 11(2). – С. 185-191 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2009_11%282%29__25

Лапшина В. Л. Професіоналізація: сутність та структура поняття / В. Л. Лапшина // Український соціум. – 2005. – № 2/3. – С. 54-58.

Литвиненко С. А. Актуальні проблеми практики супервізії у професійній підготовці майбутніх психологів / С. А. Литвиненко, В. М. Ямницький // Психологія: реальність і перспективи. – 2014. – Вип. 3. – С. 11-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_6

Лобанова Н. Н. Профессиональная компетентность педагога / Н. Н. Лобанова, В. В. Косарев, А. П. Крючатов. – Самара – Санкт-Петербург, 1997. – 106 с.

Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник Л. Ф. Обухова. – М.: Пед. общество России, 2000. – 442 с

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2003. – С. 13-42

Савка В. Супервізія в управлінні недержавними організаціями соціальної сфери: інституційний аналіз / В. Савка // Соціологічні студії. – 2013. – №2(3). – С.34-39

Савчук О. Використання моделі супервізії в соціальній роботі / О. Савчук // Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я : як Україні досягти європейського рівня якості послуг: збірник тез доповідей конференції. – К., 2007. – С. 224–227.

Слозанська Г. Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи / Г. Слозанська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 30. – С. 155-159 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_30_58

Слюсарев Ю. В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития личности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ю. В. Слюсарев; Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 1992. – 16 с.

Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: монографія / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2014. – 206 с

Тур’ян О. В. Психологічні вимоги до особистості співробітника приватного охоронного підприємства / О. В. Тур’ян // Проблеми екстремальної та кризової психології. – Випуск №8. – 2010. – С. 179-187

Фокин И. В. Потенциалы супервизии и их актуализация в практике социальной работы / И. В. Фокин // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. – 2010. – №2. – Т. 16. – С. 216-221

Щукина Ю. В. Актуальные проблемы супервизорской практики (тезисы) / Ю. В. Щукина // Бюллетень Международной научно-практической конференцыии «Европейское качество профессионального высшего образования: критерии оценки и динамики развития». – Рига, 2004. – С.87-89

Balakhtar Valentyna The impact of adaptation mechanisms on the process of formation the specialist’s identity of social work in educational establishments // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society (July 19, 2018, Warsaw, Poland). - RS Global Sp. z O.O. Warsaw, Poland 2018. - Vol.3. – P. 54-57.

Morales A. Social Work: A profession of many faces / Morales A., Sheafor B.. – Boston,1990. – 325 p.

Supervision in Social Care [Electronic resource] / Social Care Association, 2009. – P. 1-6. – Mode of access: http://www.socialcareassociation.co.uk/Portals/0/Public%20Docs/Supervision%20in%20Social%20Care.pdf. – Title from the screen

References (Transliteration):

Andreeva H. M. Sotsyalnaia psykholohyia: uchebnyk dlia vыsshykh uchebnыkh zavedenyi / H. M. Andreeva. – [5-e yzd., yspr. y dop.]. – M. : Aspekt Press, 2008. – 365 s.

Balakhtar V. V. Osoblyvosti profesiinoho stanovlennia osobystosti fakhivtsia z sotsialnoi roboty zalezhno vid psykholohichnoho blahopoluchchia / V. V. Balakhtar // Teoretychni i prykladni problemy psykholohii : zbirnyk naukovykh prats. – №3(47), 2018. – T. 1. – Sievierodonetsk: Skhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet im. V. Dalia, 2018. – S. 17-25.

Dal V. I. Tolkovыi slovar russkoho yazыka. Sovremennoe napysanye / V. I. Dal. – M.: AST, 2010. – 815 s.

Zeer Э. F. Psykholohyia professyi: uchebn. posobye / Э. F. Zeer. – 3-e yzd., pererab. y dop. – M.: Akademycheskyi Proekt, Fond «Myr», 2005. – 336 s.

Эntsyklopedyia yurydycheskoi psykholohyy: pod red. prof. A. M. Stoliarenko. – M. : YuNYTY-DANA, Zakon y pravo, 2003. – 607 s.

Kazakova E. Y. Tolerantnost – put k razvytyiu / E. Y. Kazakova. – SPb: Yzd-vo Yutas, 2007. – S. 24-36.

Karahodina O. H. Zaprovadzhennia supervizii u sotsialnii roboti: bariery ta resursy O. H. Karahodina, O. O. Baidarova // Problemy sotsialnoi roboty: filosofiia, psykholohiia, sotsiolohiia : zbirnyk / Chernih. nats. tekhnol. un-t. – Chernihiv : ChNTU, 2014. – №1(4). – S.29-36.

Kokun O. M. Metodolohichni zasady ta praktychni zakhody psykhofiziolohichnoho zabezpechennia profesiinoho stanovlennia fakhivtsia / O. M. Kokun // Problemy suchasnoi psykholohii : zb. nauk. prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho un-tu. im. I.Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy / za red. S. D. Maksymenka, L. A. Onufriievoi. – Vyp. 5. - Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 2009. – S. 214-223.

Korniushyna R. Zarubezhnыi opыt sotsyalnoi rabotы : [ucheb. posobye] / R. Korniushyna – Vladyvostok: yzd-vo Dalnevostochnoho unyversyteta, 2004. – 85 s.

Kryvokon N. I. Superviziia yak chynnyk vdoskonalennia sotsialnoi roboty / N. I. Kryvokon // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Psykholohiia. – 2016. – Vyp. 61. – S. 64-68 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2016_61_14

Lavrynenko S. L. Psykholohichnyi suprovid rozvytku profesionalizmu vchytelia himnazii / S. L. Lavrynenko // Visnyk pisliadyplomnoi osvity. – 2009. – Vyp. 11(2). – S. 185-191 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2009_11%282%29__25

Lapshyna V. L. Profesionalizatsiia: sutnist ta struktura poniattia / V. L. Lapshyna // Ukrainskyi sotsium. – 2005. – № 2/3. – S. 54-58.

Lytvynenko S. A. Aktualni problemy praktyky supervizii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh psykholohiv / S. A. Lytvynenko, V. M. Yamnytskyi // Psykholohiia: realnist i perspektyvy. – 2014. – Vyp. 3. – S. 11-14 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_6

Lobanova N. N. Professyonalnaia kompetentnost pedahoha / N. N. Lobanova, V. V. Kosarev, A. P. Kriuchatov. – Samara – Sankt-Peterburh, 1997. – 106 s.

Obukhova L. F. Vozrastnaia psykholohyia: uchebnyk L. F. Obukhova. – M.: Ped. obshchestvo Rossyy, 2000. – 442 s

Ovcharuk O. Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity / O. Ovcharuk // Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: Rekomendatsii z osvitnoi polityky. – K. : «K.I.S.», 2003. – S. 13-42

Savka V. Superviziia v upravlinni nederzhavnymy orhanizatsiiamy sotsialnoi sfery: instytutsiinyi analiz / V. Savka // Sotsiolohichni studii. – 2013. – №2(3). – S.34-39

Savchuk O. Vykorystannia modeli supervizii v sotsialnii roboti / O. Savchuk // Sotsialna polityka, sotsialna robota y okhorona zdorovia : yak Ukraini dosiahty yevropeiskoho rivnia yakosti posluh: zbirnyk tez dopovidei konferentsii. – K., 2007. – S. 224–227.

Slozanska H. Superviziia v sotsialnii roboti: osnovni pidkhody ta pryntsypy / H. Slozanska // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pedahohika. Sotsialna robota. – 2014. – Vyp. 30. – S. 155-159 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_30_58

Sliusarev Yu. V. Psykholohycheskoe soprovozhdenye kak faktor aktyvyzatsyy samorazvytyia lychnosty : Avtoref. dys. ... kand. psykhol. nauk: 19.00.01 / Yu. V. Sliusarev; Sankt-Peterburh. hos. un-t. – SPb., 1992. – 16 s.

Tytarenko T. M. Psykholohichni praktyky konstruiuvannia zhyttia v umovakh postmodernoi sotsialnosti: monohrafiia / T. M. Tytarenko, O. M. Kochubeinyk, K. O. Cheremnykh; NAPN Ukrainy, Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii. – K. : Milenium, 2014. – 206 s

Turian O. V. Psykholohichni vymohy do osobystosti spivrobitnyka pryvatnoho okhoronnoho pidpryiemstva / O. V. Turian // Problemy ekstremalnoi ta kryzovoi psykholohii. – Vypusk №8. – 2010. – S. 179-187

Fokyn Y. V. Potentsyalы supervyzyy y ykh aktualyzatsyia v praktyke sotsyalnoi rabotы / Y. V. Fokyn // Vestnyk KHU ym. N. A. Nekrasova: Pedahohyka. Psykholohyia. Sotsyalnaia rabota. Yuvenolohyia. – 2010. – №2. – T. 16. – S. 216-221

Shchukyna Yu. V. Aktualnыe problemы supervyzorskoi praktyky (tezysы) / Yu. V. Shchukyna // Biulleten Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsыyy «Evropeiskoe kachestvo professyonalnoho vыssheho obrazovanyia: kryteryy otsenky y dynamyky razvytyia». – Ryha, 2004. – S.87-89

Balakhtar Valentyna The impact of adaptation mechanisms on the process of formation the specialists identity of social work in educational establishments // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society (July 19, 2018, Warsaw, Poland). - RS Global Sp. z O.O. Warsaw, Poland 2018. - Vol.3. – P. 54-57.

Morales A. Social Work: A profession of many faces / Morales A., Sheafor B.. – Boston,1990. – 325 p.

Supervision in Social Care [Electronic resource] / Social Care Association, 2009. – P. 1-6. – Mode of access: http://www.socialcareassociation.co.uk/Portals/0/Public%20Docs/Supervision%20in%20Social%20Care.pdf. – Title from the screen.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/