POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER SCREENING QUESTIONNAIRE (PTSD SQ)
Oleg Blinov
H.S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
PDF 26-37 (Українська)

Keywords

stress factors, stress, post-traumatic stress disorder, military men, contusions, injuries.

How to Cite

Blinov, O. (2018) “POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER SCREENING QUESTIONNAIRE (PTSD SQ)”, PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 11(1), pp. 26-37. doi: 10.31108/1.2018.1.11.2.

Abstract

The authorʼs posttraumatic stress disorder screening questionnaire (PTSD SQ) is considered in the article. The prerequisites for developing a psychological tools for psychodiagnostics of the consequences of traumatic stress are studied. The existing scientific approaches and forms of disclosing changes in the human psyche and his behavior are analyzed. It was found that among military men who were involved in the psychological rehabilitation program under the conditions of the military hospital, an acute response to stress was diagnosed in 23%, signs of posttraumatic stress disorder were detected in 10% of military men, individual symptoms of PTSD were found in 32% of military men, adjustment disorders were found in 35% of people. Statistical indicators of the levels of post-traumatic stress disorders among military men in world practice are presented. Examples of foreign psychological express tools for diagnosis of PTSD are given. The reasons for developing the questionnaire are described. The form, structure, contents of the posttraumatic stress disorder screening questionnaire (PTSD SQ), time parameters and the sequence of work with it are determined by the author. The formsheet of the screening questionnaire PTSD SQ is presented. The quantitative characteristic of the sample of the respondents, as well as the results of verification of the received data are shown. Correlation links between the structural elements of the questionnaire, as well as between them and the elements of the structure of the combat stress questionnaire by O. Blinov (СSQ) are determined. The analysis of the obtained results of the work is carried out.

 

PDF 26-37 (Українська)

References

Блінов О. А. Психологія бойової психічної травми : монографія / О. А. Блінов. – К. : Талком, 2016. – 246 с.

Блінов О. А. Опитувальник бойового стресу Блінова О. А. (ОБСБ) / Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – № 5 (9). – Вип. 9. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2017. – С. 32-43

Блінов О. А. Надання самодопомоги в регулюванні стресових станів / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства. Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл 24 березня 2017 року. – Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України, 2017. – С. 2.

Блінов О. А. Особливості проведення психокорекції та психологічної психотерапії в умовах військової лікувальної установи / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2017. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 15. – С. 30-36

Зливков В. Л., Лукомська С. О., Федан О. В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 219 с.

Кадыров Р. В. Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD): состояние проблемы, психодиагностика и психологическая помощь: учебное пособие / Р. В. Кадыров. – СПб. : Речь, 2012. – С. 142.

Клінічні рекомендації щодо застосування методів психодіагностики та медико-психологічної реабілітації у лікарняних та санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України / Мех П. І., Казмірчук А. П., Швець А. В., Кіх А. Ю., Ричка О. В., Чайковський А. Р., Іванцова Г. В., Блінов О. А. / під заг. ред. професора, доктора медичних наук В. В. Стеблюка та доктора медичних наук А. М. Галушки. – К., 2017. – 266 с.

Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с.: ил. – (Серия «Практикум по психологии»).

Тарабрина Н. В. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Ч. 2. Бланки методик. – М. : Когито-Центр, 2007. – 77 с.

Тарабрина Н. В., Агарков В. А., Быховец Ю. В., Калмыкова Е. С., Макарчук А. В., Падун М. А., Удачина Е. Г., Химчян З. Г., Шаталова Н. Е., Щепина А. И. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Ч. 1. Теория и методы. – М. : Изд-во «Когито-Центр», 2007. – 208 с. (Психологический инструментарий).

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад / В. В. Кравченко, І. Я. Пінчук, І. А. Марценковський та ін. – К. : Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України, 2016. – 57 с.

Чабан О. С. Нейропсихологія системних помилок лікування ПТСР. Слайди виступу / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К. : НУОУ, 2015.

В боях участвовали 300 тысяч украинцев. Заявление Президента Украины Петра Порошенко во время награждения военных по случаю Дня защитника Украины 13.10.2017 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.bigmir.net/ukraine/1111406-Poroshenko-V-boyah-ychastvovali-300-tisyach-ykraincev

Демкин А. Опросники для диагностики посттравматических стрессовых растройств (ПТСР скрынинг) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enures.dacha-dom.ru/map-stress.shtml.

References (Transliteration):

Blіnov O. A. Psihologіya bojovoi psihіchnoї travmi : monografіya / O. A. Blіnov. – K. : Talkom, 2016. – 246 s.

Blіnov O. A. Opituval'nik bojovogo stresu Blіnova O. A. (OBSB) / Psihologіchnij chasopis : zbіrnik naukovih prac / za red. S. D. Maksimenka. – № 5 (9). – Vip. 9. – Kyiv : Іnstitut psihologіi іmenі G. S. Kostyuka Nacіonalinoї akademіi pedagogіchnih nauk Ukraini, 2017. – S. 32-43

Blіnov O. A. Nadannya samodopomogi v regulyuvannі stresovih stanіv / Aktual'nі problemi psihologіchnoї ta socіal'noi adaptacіi v umovah krizovogo suspіl'stva. Vseukraїns'kij naukovo-praktichnij kruglij stіl 24 bereznya 2017 roku. – Іrpіn, Unіversitet derzhavnoї fіskal'noi sluzhbi Ukraini, 2017. – S. 2.

Blіnov O. A. Osoblivostі provedennya psihokorekcії ta psihologіchnoї psihoterapії v umovah vіjs'kovoї lіkuval'noї ustanovi / Aktual'nі problemi psihologії: Zbіrnik naukovih prac Іnstitutu psihologії іmenі G. S. Kostyuka NAPN Ukraїni. – 2017. – Tom. HІ: Psihologіya osobistostі. Psihologіchna dopomoga osobistostі. – Vipusk 15. – S. 30-36

Zlivkov V. L., Lukoms'ka S. O., Fedan O. V. Psihodіagnostika osobistostі u krizovih zhittevih situacіyah. – K. : Pedagogіchna dumka, 2016. – 219 s.

Kadyrov R. V. Posttravmaticheskoe stressovoe rasstrojstvo (PTSD) : sostoyanie problemy, psihodiagnostika i psihologicheskaya pomoshch : uchebnoe posobie / R. V. Kadyrov. – SPb. : Rech, 2012. – S. 142.

Klіnіchnі rekomendacії shchodo zastosuvannya metodіv psihodіagnostiki ta mediko-psihologіchnoї reabіlіtacії u lіkarnyanih ta sanatorno-kurortnih zakladah Mіnіsterstva oboroni Ukraїni / Mekh P. І., Kazmіrchuk A. P., Shvec' A. V., Kіh A. YU., Richka O. V., Chajkovs'kij A. R., Іvancova G. V., Blіnov O. A. / pіd zag. red. profesora, doktora medichnih nauk V.V. Steblyuka ta doktora medichnih nauk A.M. Galushki. – K., 2017. – 266 s.

Tarabrina N. V. Praktikum po psihologi posttravmaticheskogo stressa. – SPb. : Piter, 2001. – 272 s.: il. – (Seriya «Praktikum po psihologi»).

Tarabrina N. V. Prakticheskoe rukovodstvo po psihologii posttravmaticheskogo stressa. CH. 2. Blanki metodik. – M.: Kogito-Centr, 2007. – 77 s.

Tarabrina N. V., Agarkov V. A., Byhovec YU. V., Kalmykova E. S., Makarchuk A. V., Padun M. A., Udachina E. G., Himchyan Z. G., Shatalova N. E., Shchepina A. I. Prakticheskoe rukovodstvo po psihologii posttravmaticheskogo stressa. CH. 1. Teoriya i metody. – M. : Izd-vo «Kogito-Centr», 2007. – 208 s. (Psihologicheskij instrumentarij).

Unіfіkovanij klіnіchnij protokol pervinnoї, vtorinnoї (specіalіzovanoї) ta tretinnoї (visokospecіalіzovanoї) medichnoї dopomogi. Reakcіya na vazhkij stres ta rozladi adaptacії. Posttravmatichnij stresovij rozlad / V. V. Kravchenko, І. YA. Pіnchuk, І. A. Marcenkovs'kij ta іn. – K. : Derzhavnij ekspertnij centr Mіnіsterstva ohoroni zdorov’ya Ukraїni, 2016. – 57 s.

Chaban O. S. Nejropsihologіya sistemnih pomilok lіkuvannya PTSR. Slajdi vistupu / Aktual'nі problemi psihologіchnoї dopomogi, socіal'noї ta mediko-psihologіchnoї reabіlіtacії uchasnikіv antiteroristichnoї operacії : materіali naukovo-praktichnoї konferencії (Kiїv, 3 chervnya 2015 r.) / Mіnіsterstvo oboroni Ukraїni, Nacіonal'nij unіversitet oboroni Ukraїni іmenі Іvana CHernyahovs'kogo. – K. : NUOU, 2015.

V boyah uchastvovali 300 tysyach ukraincev. Zayavlenie Prezidenta Ukrainy Petra Poroshenko vo vremya nagrazhdeniya voennyh po sluchayu Dnya zashitnika Ukrainy 13.10.2017 goda [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : http://news.bigmir.net/ukraine/1111406-Poroshenko-V-boyah-ychastvovali-300-tisyach-ykraincev

Demkin A. Oprosniki dlya diagnostiki posttravmaticheskih stressovyh rastrojstv (PTSR skrining) [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://enures.dacha-dom.ru/map-stress.shtml.

.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/